Środki ostrożności przy postępowaniu Cadac 400

Środki ostrożności przy postępowaniu z Cdac 400 to podstawa bezpieczeństwa. Należy unikać kontaktu bezpośredniego z produktem, w tym wszelkiego rodzaju skórnych wycieków, gdyż jest on aktywny chemicznie. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł zapłonu. Należy uważać, aby produkt nie dostał się do oczu ani do ust. Jeśli jest to konieczne, osoba obsługująca musi używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawiczki, okulary ochronne i ubrania z długim rękawem. Po zakończeniu pracy z produktem należy go dokładnie wyczyścić i zutylizować.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Cadac 400

Prowadząc samochód musisz zachować ostrożność, a wręcz tę szczególną. Zastanawiasz się, co znaczy pojęcie „szczególna ostrożność”? I czy stosowanie się do tej zasady ma wpływ na odszkodowanie z OC lub AC? W naszym poradniku znajdziesz odpowiedzi na oba pytania.

Zachowanie w ruchu ulicznym zależy od twojej kondycji psychofizycznej, stanu pojazdu, pogody, pory roku i dnia, rodzaju i stanu drogi, innych uczestników ruchu oraz możliwych zagrożeń losowych lub stałych. O tych drugich informują np. znaki drogowe. W tak zmiennych warunkach ostrożność jest kluczowa, by zachować bezpieczeństwo i porządek na drodze. 

Szczególna ostrożność a zwykła – co mówi Kodeks? 

Co do zasady, siadając za kierownicą, powinieneś znać przepisy ruchu drogowego, umieć prowadzić auto, być wypoczęty i skupiony tylko na jeździe. Żadnych smsów, czytania za kierownicą czy innych rozpraszaczy. Pojazd, który prowadzisz, powinien być w dobrym stanie technicznym. Jeśli robisz regularnie przeglądy i masz aktualne badanie techniczne, to nie masz się o co martwić w tym temacie (więcej o badaniach i przeglądach technicznych przeczytasz w naszym artykule: Ile kosztuje przegląd samochodu? Sprawdź! ). W sumie… nic zaskakującego. 

I o to chodzi. Takie podejście świadczy o tym, że podstawy do zachowania ostrożności na drodze masz opanowane. Kodeks Drogowy wprowadza jednak dwa pojęcia dotyczące ostrożności – zwykłą i szczególną ostrożność. (art. 3 ust. 1 i art. 2 ust. 22 Prawa o Ruchu Drogowym). W dużym skrócie chodzi o taką jazdę, która nie zakłóca płynności ruchu i nie prowadzi do sytuacji niebezpiecznych. I o ile pojęcie ostrożności zwykłej jest dość ogólne, to szczególna ostrożność dotyczy konkretnych sytuacji. O czym za chwilę. 

Ważne: zasada zachowania ostrożności (w tym szczególnej) dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego: pieszych, prowadzących pojazdy, pasażerów oraz osoby znajdujące się na drodze lub przy drodze (np. policjanci, pracownicy zarządów dróg itp. ). 

Szczególna ostrożność – konkretne sytuacje 

Sytuacje, w których powinno się zachować szczególną ostrożność, z grubsza można podzielić na dwie kategorie: te wynikające z oznaczeń na drodze i sytuacyjne. 

Czyli ostrożność szczególną zachowujesz, gdy mijasz ostrzegawczy znak drogowy oraz gdy zbliżasz się do migających na żółto sygnalizatorów. Ponadto jest szereg konkretnych przypadków na drodze, na które wskazuje Kodeks Drogowy:

 • manewry takie jak: włączanie się do ruchu, zmiana kierunku lub pasa jazdy, cofanie, wyprzedzanie,
 • zbliżanie się i przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, skrzyżowania, przejazdy kolejowe i przejazdy rowerowe, 
 • przejeżdżanie obok oznakowanego przystanku, który nie znajduje się na chodniku, 
 • przejeżdżanie obok autobusów szkolnych, 
 • jazda obok lub za pojazdami oznaczonym literą „L”, 
 • omijanie pojazdów transportujących osoby niepełnosprawne lub dzieci i młodzież,
 • jazda pojazdem uprzywilejowanym lub wykonującym na drodze czynności drogowe.

Odszkodowanie z OC i AC a szczególna ostrożność 

Zachowanie szczególnej ostrożności czy ostrożności w ogóle jest przede wszystkim wymogiem prawnym. Może też być istotnym czynnikiem przy decyzji odszkodowawczej. Jeśli towarzystwo w ramach analizy zdarzenia dojdzie do wniosku, że brak szczególnej ostrożności przyczynił się do szkody, możesz mieć kłopoty. I tu uwaga: pojęcie ostrożności nie musi być tożsame z definicja w Kodeksie. W ubezpieczeniach chodzi o ostrożność należytą, która minimalizuje ryzyko wystąpienia szkody. Gdy jej brak ubezpieczyciel może odmówić wypłaty części lub całości odszkodowania z AC. Natomiast gdy chodzi o ubezpieczenie OC, towarzystwo może zwrócić się do ciebie z regresem (wnioskiem o zwrot) części lub całości wypłaconego odszkodowania. 

Nie ma jednej zasady, według której towarzystwa podchodzą do nienależytej ostrożności. Jeśli jednak nie chcesz mieć kłopotów z odszkodowaniem pamiętaj o:

 • dostosowaniu prędkości do panujących warunków (np. nie szarżuj na oblodzonej nawierzchni czy przy ograniczonej widoczności),
 • zmniejszeniu prędkości i ostrożnej jeździe, gdy mijasz znaki ostrzegawcze (np. uwaga dzikie zwierzęta, nierówna nawierzchnia),
 • jeździe pojazdem w dobrym stanie technicznym (pamiętaj o badaniach, ale też o dopasowanych do twojego modelu oponach).
 • PODSUMOWANIE:

 • Zasada zachowania ostrożności, w tym ostrożności szczególnej, jest wyrażona wprost w Kodeksie Drogowym. 
 • Szczególna ostrożność oznacza zwiększoną uwagę w ruchu ulicznym i dostosowanie się do zmiennych warunków na drodze tak, by móc szybko i odpowiednio reagować. 
 • Do zachowania ostrożności zobowiązani są nie tylko kierowcy, ale wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.
 • Sytuacje, w których istotna jest szczególna ostrożność, są wymienione w Prawie o ruchu drogowym. 
 • Niezachowanie należytej ostrożności może być powodem odmówienia całości lub części odszkodowania z AC lub regresu z OC.
 •  

  ATEST 12/2022

  Ochrona przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

  Wyb�r �rodk�w ochrony indywidualnej do stosowania w warunkach zagro�enia chemicznego to zadanie z�o�one i nie�atwe, a liczba zmiennych czynnik�w mo�e znacz�co skomplikowa� ca�y proces, gdy brakuje pomocy eksperta.

  Potrzeba systematycznej analizy ryzyka

  Substancje chemiczne mog� stwarza� ryzyko na wielu etapach swojego "�ycia", od procesu ich wytwarzania do zastosowania ko�cowego, a niekiedy tak�e i d�ugo po nim. Szerokie spektrum chemikali�w stosowanych w przemy�le, rolnictwie, medycynie i wielu innych bran�ach powoduje, �e zminimalizowanie ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne staje si� szczeg�lnie trudne. U�ywane do wielu r�nych zastosowa�, na wiele r�nych sposob�w i w wielu miejscach, substancje chemiczne obecne s� od instalacji produkcyjnych, laboratori�w, lakierni i prac konserwacyjnych po elektrownie atomowe, obszary rekultywowane, obiekty medyczne i akcje ratunkowe. Substancje chemiczne mog� powodowa� r�ne urazy - w wyniku kontaktu ze sk�r�, na skutek wdychania dym�w, opar�w i py��w, a tak�e przypadkowego spo�ycia.

  W zwi�zku z tym niezb�dne jest prowadzenie systematycznej analizy ryzyka przy ocenie i doborze specjalistycznych �rodk�w ochrony indywidualnej (�oi) do cel�w ochrony przeciwchemicznej. Dokonuj�c wyboru �oi nie wystarczy polega� tylko na pr�bach interpretacji og�lnych standard�w bran�owych czy spe�nieniu "przepisowego minimum".

  Jednym z problem�w przy doborze �oi jest du�a rozpi�to�� poziom�w ochrony w ramach europejskich klasyfikacji skuteczno�ci �rodk�w ochrony indywidualnej. Inn� kwesti� jest to, �e poziom ochrony teoretycznie oferowany przez �oi jest w praktyce osi�gany rzadko lub wcale, a rzeczywisty stopie� ochrony mo�e by� bardzo trudny do ustalenia. W rezultacie specjali�ci ds. bhp musz� podejmowa� wszystkie racjonalne i praktyczne kroki, by chroni� pracownik�w przed niepotrzebnym nara�eniem na zagro�enia chemiczne. Oznacza to, �e przy ocenie alternatywnych �rodk�w ochrony indywidualnej, opr�cz zapewnienia odpowiedniej ochrony technicznej, musz� bra� pod uwag� komfort u�ytkownika, dopasowanie �rodk�w ochrony indywidualnej do cia�a, kompatybilno�� r�nych �oi, spos�b konserwacji i przechowywania itd.

  �rodki ostro�no�ci podczas pracy z chemikaliami przemys�owymi

  Podstawowe zasady:

  Je�eli nie znasz w�a�ciwo�ci substancji chemicznej, zawsze traktuj j� jako niebezpieczn�.

  Nigdy nie u�ywaj nieoznakowanych substancji chemicznych. png"/> B�d� �wiadom zagro�e� zwi�zanych z chemikaliami, kt�re stosujesz, i u�ywaj ich zgodnie z wymaganymi �rodkami ostro�no�ci. png"/> Nigdy nie mieszaj substancji chemicznych, chyba �e wiesz, co robisz i zosta�e� stosownie przeszkolony. png"/> Zawsze, gdy to mo�liwe, skonsultuj si� z producentem substancji chemicznej w sprawie bezpiecze�stwa stosowania produktu i zawsze zapoznaj si� z tre�ci� etykiety na opakowaniu. png"/> Przy wyborze �oi do stosowania w warunkach zagro�enia chemicznego skonsultuj si� z renomowanym dostawc� i zawsze zwracaj uwag� na bezpiecze�stwo, trwa�o�� i wytrzyma�o��.

  Wyb�r �rodk�w ochrony indywidualnej to nie�atwe zadanie

  �rodki ochrony indywidualnej to ostatnia linia obrony, gdy trzeba chroni� pracownik�w przed zagro�eniami chemicznymi. To �rodek bezpiecze�stwa o krytycznym znaczeniu, dlatego nie nale�y godzi� si� na p�rodki. W specyfikacji �oi �atwo wyznaczy� parametry zbyt niskie, zbyt wysokie lub wr�cz nieprawid�owe, co prowadzi do nara�enia pracownik�w na niepotrzebne ryzyko, a tak�e dodatkowe zagro�enia z powodu uszkodzenia, z�ej konserwacji lub b��dnego u�ycia �oi.

  Czyni to wyb�r wyposa�enia do ochrony przed substancjami chemicznymi zadaniem z�o�onym. Nieprawid�owa specyfikacja wyposa�enia ochronnego mo�e spowodowa�, �e pracownik znajdzie si� w niebezpiecze�stwie, co w najlepszym razie wp�ynie negatywnie na jego wydajno��. Sytuacj� dodatkowo komplikuje fakt, �e niekt�re zagro�enia stwarzane przez substancje chemiczne nie s� widoczne natychmiast. Konsekwencje nara�enia na okre�lone substancje chemiczne mog� uwidoczni� si� dopiero po kilku latach, d�ugo po momencie wystawienia na ich dzia�anie.

  Specyfikacja wyposa�enia ochronnego, odpowiedniego do znanego lub przewidywanego zagro�enia, wymaga wi�c znacznej ostro�no�ci. Stosowanie �oi (o ile nie jest to obowi�zkowe) musi by� podyktowane ocen� ryzyka dla danej czynno�ci lub �rodowiska pracy i wymaga wzi�cia pod uwag� kluczowej kwestii, jak� jest wygoda u�ytkownika. �rodki ochrony indywidualnej, kt�re trudno jest za�o�y� lub zdj��, kt�re s� niewygodne, kr�puj� ruchy lub nadmiernie ograniczaj� wykonywanie zada�, zawsze spotkaj� si� z niezadowoleniem pracownik�w. Wyb�r �rodka ochrony indywidualnej, kt�ry zostanie zaakceptowany przez u�ytkownika, mo�e by� r�wnie istotny i przy tym nawet trudniejszy ni� wyb�r stosownej specyfikacji technicznej.

  Klasyfikacje �rodk�w ochrony indywidualnej - zalety i ograniczenia

  Osoby tworz�ce specyfikacje dla odzie�y ochronnej musz� zdawa� sobie spraw� z ogranicze� obecnych norm technicznych. Przyk�adowo, europejskie oznakowanie CE oznacza, �e odzie� chroni�ca przed dzia�aniem substancji chemicznych spe�nia okre�lone wymagania minimalne i jest zgodna z jednym z sze�ciu "typ�w" odzie�y wed�ug klasyfikacji Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Jednak szeroki zakres parametr�w dla poszczeg�lnych typ�w oznacza, �e dwa rodzaje odzie�y ochronnej, nale��ce do tego samego typu, mog� znacznie r�ni� si� poziomem ochrony.

  Podobnie klasy "przebicia" w normach EN, wskazuj�ce odporno�� na przenikanie substancji chemicznej w czasie, wyznaczane s� w warunkach laboratoryjnych i daj� tylko przybli�one poj�cie o praktycznej skuteczno�ci. Zawsze nale�y pami�ta�, �e teoretyczny poziom ochrony, uzyskiwany w warunkach kontrolowanych, mo�e znacz�co r�ni� si� od ochrony w rzeczywistych warunkach u�ytkowania oraz �e ka�de nara�enie, ka�da czynno�� w pracy i ka�de niebezpieczne �rodowisko jest inne. Przyk�adowo dotyczy to r�nych konfiguracji stanowiska pracy, zak�adu pracy, wyposa�enia, wykonywanych czynno�ci, stosowanych procedur pracy oraz czynnik�w indywidualnych. Z tych powod�w konieczne jest zasi�gni�cie fachowej porady przy ocenie i wyborze odzie�y do stosowania w �rodowisku niebezpiecznym.

  Co wi�cej, normy i inne standardy oraz klasyfikacje zwykle nie po�wi�caj� uwagi ergonomii i nie daj� nabywcom oraz osobom tworz�cym specyfikacje �rodk�w ochrony indywidualnej �adnych wskaz�wek na temat wygody u�ytkowania danego �oi.

  Zapobieganie jest kluczem

  Zawsze nale�y pami�ta�, �e �rodek ochrony indywidualnej zabezpiecza u�ytkownika, ale nie usuwa przyczyny zagro�enia. Wa�ne jest, by w pierwszej kolejno�ci wyczerpa� wszystkie mo�liwo�ci usuni�cia samego zagro�enia, a dopiero potem rozwa�y� sposoby ograniczenia nara�enia pracownik�w. Mo�na kierowa� si� poni�sz� hierarchi� kontroli zagro�enia jako og�ln� zasad�, dobr� praktyk�:

  Wyeliminuj - usu� zagro�enie, je�li to tylko mo�liwe. png"/> Zast�p - znajd� bezpieczniejszy zamiennik, np. mniej toksyczn� substancj� lub inn� metod� pracy. png"/> Zabezpiecz - wprowad� rozwi�zania techniczne, kt�re chroni� pracownika, np. wentylacj� mechaniczn�, os�ony cz�ci mechanicznych, zdalne sterowanie itp. png"/> Ostrze� i edukuj - wprowad� szkolenia pracownik�w i zainstaluj odpowiedni system ostrzegania.

  Czyja odpowiedzialno��?

  Kadra kierownicza jest odpowiedzialna za wyznaczanie zada� i planowanie metod pracy z zachowaniem zasad bezpiecze�stwa oraz za ewentualne zmiany zada� i procedur w reakcji na zmieniaj�ce si� okoliczno�ci, np. pojawienie si� nowych zagro�e�. Nie zdejmuje to jednak odpowiedzialno�ci z pracownik�w. Pracownicy musz� by� szkoleni, aby umie� identyfikowa� sytuacje stwarzaj�ce zagro�enia i podejmowa� niezb�dne �rodki ostro�no�ci. Obejmuje to odpowiedzialno�� za u�ywanie przydzielonego �rodka ochrony indywidualnej w prawid�owy spos�b oraz znajomo�� ogranicze� jego zastosowania, okresu przydatno�ci do u�ycia i w�a�ciwych metod utylizacji.

  Zasi�gnij fachowej porady

  Optymalny wyb�r �oi wymaga wnikliwej oceny i dok�adnego zrozumienia wszystkich obecnych zagro�e�, znajomo�ci zasad ochrony indywidualnej, norm technicznych i skuteczno�ci �rodka ochrony indywidualnej. Niezb�dna jest konsultacja z producentem �rodka ochrony indywidualnej, aby ustali� mo�liw� do uzyskania ochron� i zdoby� pewno��, �e bezpiecze�stwo pracownika nie jest zagro�one. O ile nie jest to ponowne z�o�enie identycznego zam�wienia jak poprzednio, nie wystarczy polega� na wyborze kombinezonu ochronnego (lub jakiegokolwiek innego �oi) ze strony internetowej lub z katalogu produkt�w, bez konsultacji ze specjalist�.

  Firma DuPont produkuje szerok� gam� kombinezon�w ochronnych i akcesori�w odpowiednich do pracy z substancjami chemicznymi, w tym najnowszy kombinezon ochronny Tyvek® 800 J, ��cz�cy przepuszczalno�� powietrza i wytrzyma�o�� na dzia�anie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ci�nieniem (typ 3) z wygod� u�ytkowania, a tak�e kombinezon ochronny Tyvek® Classic Xpert, kt�ry wyznacza nowy standard ochrony dla kombinezon�w Typ 5 i 6.

  Kombinezony te mo�na przetestowa� w swojej firmie, bior�c udzia� w akcji "Testuj z ATESTEM! ", o kt�rej piszemy tutaj.

  (oprac. na podstawie materia��w DuPont)


  Brak komentarzy

  Dodaj sw�j komentarz
   

  Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Ostrzycka

  W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla pielęgniarek POZ wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarka POZ.

  Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

  Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

  1. wizyty domowe – tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  2. wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – minimalizuj wizyty - tylko pacjenci z pilnym skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
  3. teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

  Wizyty domowe

  1. Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych, wyłącznie do pacjentów pilnych! Zminimalizuje to ryzyko dla Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19
  2. Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez rozmowę telefoniczną o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pacjent powinien otrzymać również informację o możliwości otrzymania kodu do e- recepty oraz środków pomocniczych poprzez łączność telefoniczną.
  3. Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem telefonicznym, z pacjentem lub jego rodziną. Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.
  4. W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

   • czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
   • czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
   • czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
   • czy pacjent lub ktoś z domowników obserwują u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych - jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

   Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej!

   Środki ochrony indywidualnej zgodne z wytycznymi GIS i WHO

   UWAGA!  Jeżeli pacjent informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba z domowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ- teleporadę lekarza POZ. Lekarz POZ podejmie wówczas decyzję co dalej z pacjentem. Natomiast, gdy pacjent informuje, że jest z kontaktu, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego ze stacją SANEPID (proszę podać pacjentowi telefon do SANEPID).

   Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej

   PAMIĘTAJ!!!
   Brak dostępności do środków ochrony indywidualnej powoduje, że wizyta domowa powinna zostać przełożona do czasu otrzymania lub wyposażenia pielęgniarkę w środki ochrony indywidualnej!!!

   Nie narażaj siebie na zakażenie i przymusową izolację.
   Pozbawisz przez to innych pacjentów opieki, której przecież potrzebują!

   Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej, dla personelu opiekującego się osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie

  5. 3 - czerwone plastikowe worki- ponumeruj worki 1, 2, 3
  6. 1- worek plastikowy w innym kolorze
  7. 2 pary rękawiczek
  8. Maska twarzowa z filtrem HEPA ewentualnie chirurgiczna
  9. Fartuch ochronny nieprzesiąkliwy (lub flizelinowy jeżeli wizyta jest dedykowana wykonaniu iniekcji, innych zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek)
  10. Gogle lub przyłbica
  11. Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
  12. Pamiętaj o związaniu lub upięciu włosów
  13. Do wizyty domowej przygotuj tylko niezbędny i potrzebny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt.

   Organizacja wizyty domowej

  14. Umów telefonicznie wizytę domową
  15. Zbierz wywiad epidemiologiczny zgodnie z procedurą wskazaną wyżej. Zbierz potrzebne informacje w celu zaplanowania wizyty
  16. Poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory bezpośrednio przed wizytą
  17. Poproś aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko pacjent, bez rodziny
  18. Poproś aby pacjent miał założoną maskę jednorazową w trakcie pielęgniarskiej wizyty, w sytuacji gdy jej nie posiada, a wynika to z przeprowadzonej wcześniej rozmowy telefonicznej, weź ze sobą dodatkową maskę. Jeśli nie ma takiej możliwości poproś pacjenta, aby zasłonił usta i nos np. ręcznikiem
  19. Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego otwarte
  20. Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu do domu
  21. Zastosuj poniższy algorytm
   Algorytm zakładania środków ochrony osobistej

  22. Swoje wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.
  23. Pamiętaj o zasadzie: „nic po niżej łokcia” co oznacza, że nie możesz mieć na ręku zegarka, pierścionków, innych ozdób na nadgarstkach.
  24. Zepnij włosy.
  25. Przed założeniem środków ochrony indywidualnej, zdezynfekuj ręce i nadgarstki roztworem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
  26. Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne)
  27. Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić na pierwsze rękawice
  28. Załóż maskę ochronną z filtrem HEPA przykładając starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską), zlokalizuj metalowy pasek i rozmieść na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa. Jeżeli nie posiadasz maski z filtrem HEPA, zastępczo załóż maskę chirurgiczną i dopasuj metalowy klips na nosie.
  29. Załóż okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę
  30. Załóż rękawice zewnętrzne (drugie)
  31. Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.

   Pamiętaj! w domu chorego masz ograniczone możliwości bezpiecznej wymiany maseczki.

   1. Wizyta powinna trwać jak najkrócej, maksymalnie 15 minut.
   2. Wszystkie zalecenia po wizycie powinny być omówione poprzez teleporadę
   3. Algorytm zdejmowania środków ochrony osobistej

   4. Zdejmij zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem ochronnym i umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
   5. Zdejmij gogle lub przyłbicę i natychmiast umieść w 2 czerwonym worku (po powrocie z wizyty będziesz musiała je umyć i zdezynfekować)
   6.  zdezynfekuj rękawice wewnętrzne
   7. Zdejmij maskę ochronną twarzową, (jeżeli użyłaś maski z filtrem hepa pamiętaj aby najpierw zdjąć taśmy nagłowia potyliczną i szyjną i trzymając czaszę maski odsuń maskę od twarzy zdejmując ją- umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
   8. Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku,
   9. Worek zwiń i włóż do 3 czerwonego worka.
   10. Zamknij szczelnie tak aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości przemieszczania się
   11. Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki preparatem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
   12. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który użyłaś podczas udzielania świadczenia 
   13. Zdejmij środki ochrony osobistej stosując poniższy algorytm​​​​​​
   14. Pamiętaj!

    Pacjent, który wymaga pilnej wizyty pielęgniarki rodzinnej – uzasadnionej jego stanem zdrowia, nie może pozostać bez opieki!

    Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
    Na bieżąco śledź ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia!
    Sytuacja zmienia się dynamicznie.

    Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ w trakcie epidemii koronawirusa

   15. Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ – harmonogram
   16. Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem.
   17. Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 (schemat jak wyżej)
   18. Świadczenia wykonuj z założeniem środków ochrony indywidualnej
   19. Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść w maseczce ochronnej, przekaż maseczkę ochronną pacjentowi natychmiast po wejściu do przychodni
   20. Wizyta powinna trwać krótko
   21. Wywietrz gabinet po każdym pacjencie
   22. Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji
   23. Dezynfekuj klamki oraz miejsca dotykowe kilka krotnie w ciągu dnia
   24. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz- glukometr, stetoskop oraz każdy inny
   25. Wszystko dokumentujemy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta

    Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

   26. Przygotuj się do teleporady, przygotuj dokumentację pacjenta
   27. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy. 
   28. Udzielaj teleporady jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.
   29. Udzielanie kilku teleporad jednocześnie - grozi popełnieniem błędu!
   30. Jeżeli udzielasz teleporady a w trakcie przyszedł pacjent do gabinetu, poproś aby zaczekał. Udzielanie jednoczasowo dwóch konsultacji obarczone jest błędem!
   31. Zawsze pytaj pacjenta czy dobrze zrozumiał, to o czym rozmawialiście
   32. Formułuj jasno zalecenia i upewniaj się czy pacjent będzie je stosował
   33. Edukuj pacjenta, monitoruj telefonicznie efekty edukacji
   34. Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś aby pacjent dzwonił i zwrotnie informował o realizacji zaleceń.
    Jeżeli to możliwe poproś o przysłanie zdjęcia, aby się upewnić, że nie doszło do błędu.
   35. Wszystkie teleporady muszą być udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

    Ważne!
    Pamiętaj o wpisaniu również godziny teleporady.

    Może się zdarzyć, że będziesz zmuszona poddać się obowiązkowej kwarantannie. W domu masz małe dzieci lub osobę starszą, poproś Wojewodę z Twojego terenu o wskazanie miejsca odbycia kwarantanny poza domem. Masz takie prawo.

    Telefon znajdziesz na stronie Zarządzania Kryzysowego właściwego Urzędu Wojewódzkiego

    Pamiętaj!
    W Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych istnieje możliwość rozmowy z psychologiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy -skontaktuj się z Twoją Okręgową Izbą a otrzymasz pomoc psychologiczną.

    Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uruchomiło porady dla pielęgniarek. Masz wątpliwości – zadzwoń i upewnij się abyś czuła się bezpieczna. tel. 22 398 18 72

    WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

    Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

   36. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.
   37. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.
   38. Badanie może być przeprowadzone dla personelu medycznego bez konieczności pojawienia się typowych objawów jak gorączka, kaszel, duszność.
   39. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
   40. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS- CoV-2
   41. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
   42. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.
   43. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.
   44. Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
    Sytuacja zmienia się dynamicznie.

  Środki ostrożności przy postępowaniu Cadac 400

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Cadac 400

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Cadac 400