Instrukcja konserwacji Aeg Lavatherm 3400 Microcomputer

Instrukcja konserwacji Aeg Lavatherm 3400 Microcomputer jest niezbędnym narzędziem, które pozwala zapewnić długotrwałą wydajność i bezpieczeństwo pralek marki AEG. Instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące instalacji, konserwacji i bezpiecznego użytkowania urządzenia, a także specjalne informacje dotyczące programów, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje dotyczące wszystkich elementów pralki, w tym czujników, kontrolek i zabezpieczeń, które zapobiegają uszkodzeniom i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Instrukcja jest ważnym sposobem na zapewnienie, że pralka będzie wygodna w użytkowaniu i będzie służyć przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji Aeg Lavatherm 3400 Microcomputer

Zobacz poniższy poradnik dla AEG-Electrolux Lavatherm 57300. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG-Electrolux Lavatherm 57300, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG-Electrolux Lavatherm 57300. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG-Electrolux Lavatherm 57300 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG-Electrolux Lavatherm 57300

Marka:
AEG-Electrolux
Produkt:
Suszarki
Model/nazwa:
Lavatherm 57300
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Niemiecki

Powiązane produkty AEG-Electrolux Lavatherm 57300

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

mrice 14 Nov 2021 23:30 180 0

Lock | New topic

 • #1

  Home appliances specialist

  #1

  Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm 57900
  Instrukcja w języku holenderskim

  Attachments:

  • lavatherm 58800 PL. pdfDownload(925. 11 KB) Punkty: 4 for the user

  Nie pomagam na PW, porady tylko na forum.

 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Household Utility Household and Heating Systems Instructions Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm 57900

AEG
_____________________
KONDENSACYJNA
SUSZARKA DO BIELIZNY

LAVATHERM

57760
Instrukcja obs'ugi

2

SPIS TRE+CI
WSKAZÓWKI DOTYCZ. CE BEZPIECZE/STWA.................................................... 5
WSKAZÓWKI OGÓLNE............................................................................................ 7
USUNI1CIE OPAKOWANIA I ZU2YTEGO URZ. DZENIA........................................ 7
WSKAZÓWKI DOTYCZ. CE OCHRONY +RODOWISKA NATURALNEGO............ 8
CHARAKTERYSTYKA SUSZARKI............................................................................ 9
PRZED PIERWSZYM SUSZENIEM......................................................................... 13
SUSZENIE................................................................................................................ 14
TABELA PROGRAMÓW.......................................................................................... 19
INFORMACJE DOTYCZ. CE KONSERWACJI ODZIE2Y....................................... 20
MYCIE I KONSERWACJA....................................................................................... 21
OBJAWY I PRZYCZYNY ZAK:ÓCE/ W FUNKCJONOWANIU SUSZARKI.......... 23
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI............................................................ 26
PROGRAMOWANIE SUSZARKI............................................................................. 27
DANE TECHNICZNE................................................................................................ 28
POD:. CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ............................................... 29
WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA........................................................................ 29
AUTORYZOWANY SERWIS.................................................................................... 30

3

Szanowni Klienci!
Przed przystCpieniem do pod'Cczenia i eksploatacji suszarki do bielizny
prosimy o dok'adne przeczytanie instrukcji obs'ugi.
Na pierwszych stronach podano istotne wskazówki dotyczCce bezpieczeHstwa, których naleJy bezwzglKdnie przestrzegaL. InstrukcjK obs'ugi
naleJy zachowaL, aby w razie koniecznoMci móc z niej skorzystaL. W
przypadku sprzedaJy urzCdzenia naleJy pamiKtaL o przekazaniu instrukcji obs'ugi nowemu uJytkownikowi.

Prosimy o zwrócenie uwagi na znak,, TrójkCt ostrzegawczy" i/lub wyraenia,, OstrzeJenie",,, OstroJnie",,, Uwaga". S to wskazówki o szczególnym znaczeniu dla bezpiecze! stwa u ytkownika i prawid " owego funkcjonowania urz dzenia. NaleJy ich bezwzglKdnie przestrzegaL.
Ten znak b'dzie pomocny Pa! stwu podczas sukcesywnego zapoznawania si' z obs " ug urz dzenia.
Informacje opatrzone tym znakiem maj charakter uzupe " niaj cy i dotycz
obs " ugi oraz praktycznego u ytkowania urz dzenia.
Listek koniczyny oznacza rady i wskazówki dotycz ce ekonomicznego
u ytkowania urz dzenia w sposób przyjazny dla +rodowiska naturalnego.
W rozdziale,, Objawy i przyczyny zak " óce! w funkcjonowaniu suszarki" podano
wskazówki dotycz ce post'powania w przypadku wyst pienia zak " óce! i sposób usuwania ich przez u ytkownika.
Je eli nie b'd Pa! stwo w stanie usun 1 zak " ócenia samodzielnie zgodnie z
podanymi wskazówkami, wtedy nale y zg " osi1 usterk' do autoryzowanego zak " adu serwisowego.
Personel autoryzowanych zak " adów serwisowych s " u y Pa! stwu pomoc
usuwaniu usterek technicznych.

4

w

WSKAZÓWKI DOTYCZ. CE BEZPIECZE/STWA
Bezpiecze! stwo urz dze! elektrycznych marki AEG odpowiada wymogom
technicznym zawartym w ustawie o bezpiecze! stwie urz dze! elektrycznych.
Jako producent jeste+my zobowi zani do przedstawienia Pa! stwu wskazówek
dotycz cych bezpiecznego u ytkowania urz dzenia.

BezpieczeHstwo ogólne
Instalacj' elektryczn urz dzenia mo e wykona1 jedynie uprawniony technik.
Naprawy urz dzenia mo e wykonywa1 wy " cznie personel autoryzowanych
zak " adów serwisowych. Naprawy wykonywane przez osoby bez kwalifikacji
mog stwarza1 zagro enie dla u ytkownika. W przypadku usterki nale y
zwróci1 si' do autoryzowanego zak " adu serwisowego AEG.
Przed w " czeniem suszarki nale y sprawdzi1, czy dane zamieszczone na
tabliczce znamionowej (tj. napi'cie nominalne, rodzaj pr du) odpowiadaj
parametrom elektrycznym w instalacji elektrycznej, do której urz dzenie ma
by1 pod " czone. Warto+1 wymaganego zabezpieczenia podana jest równie na tabliczce znamionowej.
Suszarki nie wolno w'CczaL, jeMli:
instalacja elektryczna jest uszkodzona;
przewód zasilaj cy jest uszkodzony;
uszkodzenia w obr'bie panelu steruj cego, blatu i coko " u spowoduj swobodny dost'p do wn'trza urz dzenia.
Przed przyst pieniem do mycia lub wykonywania czynno+ci konserwacyjnych nale y od " czy1 suszark' od sieci zasilania elektrycznego wyjmuj c
wtyczk' z gniazdka lub (przy pod " czeniu sta " ym) wy " czy1 w " cznik bezpiecze! stwa znajduj cy si' w skrzynce z bezpiecznikami (lub wykr'ci1 bezpiecznik).
W przypadku d " u szej przerwy w u ywaniu urz dzenia nale y od " czy1 je
od zasilania.
Wyjmuj c wtyczk' z gniazdka nale y chwyci1 za wtyczk', a nie ci gn 1 za
przewód zasilaj cy.
Nie wolno opiera1 si' o otwarte drzwiczki suszarki, gdy urz dzenie mo e
si' przewróci1.
Suszarki nie wolno polewa1 strumieniem wody. Ryzyko pora enia pr dem.
Os " ona arówki o+wietlenia wewn'trznego b'bna musi by1 przykr'cona.
Przy zamykaniu drzwi zwróci1 uwag', aby bielizna nie zosta " a zakleszczona mi'dzy obudow, a drzwiami.
Je+li zostanie przerwany program suszenia w celu wyj'cia bielizny, nale y
pami'ta1, e b'ben i znajduj ca si' w nim bielizna s gor ce.
Nie u ywa1 przed " u aczy i rozga " 'ziaczy do pod " czenia urz dzenia. Ryzyko przegrzania i po aru.

5

BezpieczeHstwo dzieci
Zwróci1 uwag' na dzieci, które bawi c si' urz dzeniami elektrycznymi cz'sto nie dostrzegaj niebezpiecze! stwa. Podczas pracy suszarki nale y zapewni1 dzieciom w " a+ciw opiek'. Dzieciom nie wolno bawiL siK urzCdzeniem. Istnieje niebezpieczeHstwo zamkniKcia siK w bKbnie suszarki.
Cz'+ci opakowania (np. folia, styropian) stwarzaj powa ne niebezpiecze! stwo dla dzieci. NiebezpieczeHstwo uduszenia siK. Elementy opakowania nale y przechowywa1 w miejscu niedost'pnym dla dzieci.
Urz dzenie nale y tak zabezpieczy1, aby do b'bna nie wesz " y dzieci lub
np. zwierz'ta domowe.

Przeznaczenie urzCdzenia
Ze wzgl'dów bezpiecze! stwa nie wolno dokonywa1 przeróbek lub zmian
parametrów urz dzenia.
Suszarka s " u y do suszenia bielizny na u ytek gospodarstwa domowego.
Je+li b'dzie u ytkowana niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawid " owo
obs " ugiwana, producent nie odpowiada za ewentualne szkody.
W suszarce wolno suszy1 tylko bielizn' pran w wodzie. Bielizna przeznaczona do suszenia nie mo e zawiera1 +rodków " atwopalnych, rozpuszczalników (np. benzyny, alkoholu, +rodków do usuwania plam). ZagroJenie
poJarem i eksplozjC.
W suszarce nie wolno suszy1 odzie y z wyko! czeniami z gumy piankowej
lub innego podobnego materia " u. ZagroJenie poJarem.
Nie u ywa1 p " ynów zmi'kczaj cych podczas suszenia odzie y.
Nie nale y suszy1 odzie y zniszczonej, postrz'pionej, z wype " nieniami itp.
Ryzyko po aru.
Nie suszy1 odzie y z metalowymi usztywnieniami (np. biustonosze z fiszbinami), gdy mog one spowodowa1 uszkodzenie suszarki.
Elementy usztywniane mog' przykry1 otwory wylotowe powietrza. Otwory
b'd zas " oni'te tak e w przypadku prze " adowania b'bna. Nie przekracza1
maksymalnego wsadu 6 kg.
Nie suszy1 tkanin, które zawieraj substancje lub przedmioty palne (zapalniczki, spray'e itp. ). Ryzyko po aru lub eksplozji.
Po ka dym suszeniu nale y oczy+ci1 filtr.
Regularnie czy+ci1 zbiornik na wod'.
W przypadku ustawienia suszarki na pralce, nie nale y k " a+1 na wierzchu
adnych przedmiotów, gdy mog spa+1 w trakcie suszenia.

Ustawienie, pod'Cczenie, eksploatacja
Sprawdzi1, czy suszarka nie zosta " a uszkodzona podczas transportu. W
adnym wypadku nie wolno pod " cza1 uszkodzonego urz dzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodze! transportowych nale y zwróci1 si' do miejsca, w którym zakupili Pa! stwo suszark'.
Je+li suszarka ma by1 przenoszona, nale y usun 1 os " on' coko " u.
6

Suszarki nie wolno ustawia1 w pomieszczeniu nara onym na oddzia " ywanie niskich temperatur (zagro enie zamarzni'cia).
Suszark' nale y ustawi1 na g " adkim i równym pod " o u.
W przypadku ustawienia urz dzenia obok kuchni gazowej, w'glowej lub
elektrycznej nale y pomi'dzy suszark i kuchni zamontowa1 p " yt' izolacyjn z materia " u ognioodpornego (wymiary 85 x 57, 5 cm).
Suszarki nie ustawia1 na wyk " adzinie dywanowej z d " ugim w " osem, poniewa mo e zosta1 zak " ócona prawid " owa cyrkulacja powietrza w otworach
wentylacyjnych.
Po instalacji suszarki wtyczka musi by1 dost'pna.
Zgodnie z technicznymi warunkami zak " adu energetycznego sta " e pod " czenie suszarki do instalacji elektrycznej mo e wykona1 wy " cznie elektryk
z odpowiednimi uprawnieniami.

WSKAZÓWKI OGÓLNE
Je+li przekrocz Pa! stwo ilo+1 wsadu bielizny podan w tabeli programów,
wysuszona bielizna b'dzie pognieciona. Przestrzega1 wskazówek dotycz cych maksymalnych wsadów bielizny
Usztywniana lub krochmalona bielizna pozostawia na b'bnie osad ze +rodka usztywniaj cego i dlatego takiej bielizny nie nale y suszy1 w suszarce.
Urz dzenie powinno by1 " atwo dost'pne po instalacji (np. dla technika, w
razie konieczno+ci usuni'cia usterki).

USUNI1CIE OPAKOWANIA I ZU2YTEGO
URZ. DZENIA
Informacje dotyczCce opakowania urzCdzenia
Opakowanie urz dzenia nale y usun 1 zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
o ochronie +rodowiska. Wszystkie materia " y u yte do produkcji wszystkich
elementów opakowania s nieszkodliwe dla +rodowiska naturalnego i nadaj
si' do bezpiecznego sk " adowania lub spalania w urz dzeniach s " u cych do
tego celu.
Równie tworzywa sztuczne nadaj si' do ponownego przetworzenia:
zewn'trzna pow " oka i worki plastikowe we wn'trzu wykonane s z polietylenu (oznaczenie symbolem & gt; PE & lt;);
elementy zabezpieczenia wykonane s z pianki polistyrenowej bez zawarto+ci freonu (oznaczenie symbolem & gt; PS & lt;).
Cz'+ci kartonowe wykonano z makulatury i nale y je przekaza1 do miejsca
zbiórki surowców wtórnych.

7

UsuniKcie zuJytego urzCdzenia
OSTRZE2ENIE
JeMli stara suszarka ma byL usuniKta z gospodarstwa domowego,
naleJy wyjCL wtyczkK z gniazdka, odciCL przewód zasilajCcy, wtyczkK razem z resztkC przewodu usunCL i unieruchomiL zamek drzwi,
aby uniemoJliwiL zamkniKcie siK dzieci w bKbnie podczas zabawy.
Zu yte urz dzenie przeznaczone do usuni'cia z gospodarstwa domowego nale y przekaza1 do odpowiedniego o+rodka recyklingu.

WSKAZÓWKI DOTYCZ. CE OCHRONY
+RODOWISKA NATURALNEGO
Po wysuszenia w suszarce bielizna b'dzie mi'kka i puszysta równie bez
dodawania p " ynu zmi'kczaj cego.
Przed w " o eniem bielizny do b'bna nale y j rozluEni1. W ten sposób zapobiega si' pognieceniu odzie y.
Po praniu nale y bielizn' dok " adnie odwirowa1. Dobrze odwirowana bielizna wymaga krótszego czasu suszenia, a zatem zostaje zu yta mniejsza
ilo+1 energii elektrycznej. Szczegó " owe dane dotycz ce zu ycia i koszty w
zale no+ci od liczby obrotów wirówki podano w poni szej tabeli. Dane dotycz wsadu 6 kg bielizny suszonej przy ustawieniu programu COTTONS
CUPBOARD DRY,, Bawe'na do szafy".
Pr dko
wirowania / min
800
1000
1200
1400
1600
1800

Odwirowanie
Resztki wilgoci
w litrach
w%
4, 2
70
3, 5
59
3, 2
53
3, 0
50
2, 6
44
2, 5
42

Program suszenia
Czas suszenia
Zu ycie energii
w minutach
w kWh
115
100
92
88
79
77
2, 5

Nie zas " ania1 otworów wentylacyjnych w podstawie suszarki.
Pomieszczenie, w którym stoi suszarka musi by1 odpowiednio wentylowane.
Suszarka pracuje oszcz'dnie, je+li przestrzegaj Pa! stwo ilo+ci wsadu
podanych w tabeli. Wykorzystywa1 maksymalnie zalecan ilo+1 wsadu bielizny.
Wybiera1 program suszenia odpowiedni dla rodzaju i ilo+ci suszonej bielizny. W ten sposób suszarka pracuje ekonomicznie.

8

WartoMci zuJycia
Bawe " na,, Do szafy" 1)
COTTONS CUPBOARD DRY
Bawe " na,, Do prasowania" 1)
COTTONS HAND IRON
Tkaniny delikatne,, Do szafy" 2)
DELICATES CUPBOARD DRY
1)
2)

Wsad w kg

w kWh

Czas trwania
w minutach

4, 2

115

3, 3

85

1, 6

48

Bielizna odwirowana przy 800 obrotach na minut.
Bielizna odwirowana przy 1000 obrotach na minut.

Je+li ilo+1 bielizny (np. w programie HAND IRON,, Do prasowania") jest zbyt
ma " a w stosunku do wybranego stopnia wysuszenia, powinni Pa! stwo ze
wzgl'dów ekonomicznych suszy1 stopniowo:
Nape " ni1 suszark' i wybra1 program HAND IRON,, Do prasowania". Po zako! czeniu programu wyj 1 bielizn'. Pozosta " bielizn' wysuszy1 ustawiaj c
program CUPBOARD DRY,, Do szafy".
W " czenie funkcji SPECIAL CARE,, Suszenie specjalne" poprzez wci+ni'cie przycisku jest uzasadnione tylko przy wsadzie do 3 kg bielizny.
Po ka dym suszeniu nale y czy+ci1 filtr.
Po ka dym suszeniu nale y opró nia1 zbiornik na wod' kondensacyjn.
Zebran wod' kondensacyjn mo na u y1 jako wod' destylowan. Jednak e przed u yciem nale y przela1 j przez filtr papierowy.
UWAGA!
Woda kondensacyjna jest niezdatna do picia i nie nadaje siK do celów spoJywczych.
Regularnie czy+ci1 wymiennik ciep " a.
Regularne czyszczenie wymiennika ciep " a pozwala na ekonomiczniejsze
zu ycie energii elektrycznej.

CHARAKTERYSTYKA SUSZARKI
Programator s " u y do ustawiania programu i czasu suszenia.
AUDIBLE SIGNAL,, Sygna' akustyczny" rozbrzmiewa w okre+lonych odst'pach czasowych po zako! czeniu programu; ustawiany dodatkowo.
Przycisk SPECIAL CARE,, Suszenie oszczKdzajCce" nale y wcisn 1 w
przypadku suszenia delikatnych tkanin.
Ustawienie czasu startu programu suszenia- DELAY TIMER.
Rozpocz'cie (start) programu mo na przesun 1 w zakresie od 1 do 19 godzin (np. na czas w " czenia nocnej taryfy).
9

WyMwietlacz.
Na wy+wietlaczu wskazywane s nast'puj ce informacje:
przewidywany czas trwania programu lub czas, jaki pozosta " do jego zako! czenia;
ustawienie czasu startu programu (przesuni'cie czasu rozpocz'cia programu lub czas, jaki pozosta " do rozpocz'cia programu);
kod usterki.
WskaTnik stopnia wysuszenia bielizny.
WskaTnik przebiegu programu.
MoJliwoML programowania na sta " e przebiegu programu odpowiednio do
Pa! stwa potrzeb.

Widok z przodu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Panel sterujCcy
Zbiornik na wodK kondensacyjnC z uchwytem
Filtr
Drzwi (moJliwoML prze'oJenia zawiasów)
Wymiennik ciep'a (za os'onC zdejmowanego coko'u)
NóJki regulacyjne (moJliwoML regulacji wysokoMci wszystkich nóJek)
Otwór wentylacyjny
Tabliczka znamionowa
2arówka oMwietlenia wewnKtrznego bKbna
10

Panel sterujCcy

A Programator
S " u y do ustawiania programów suszenia.
B WskaTnik stopnia wysuszenia bielizny
Wskazuje osi gni'ty stopie! wysuszenia, dzi'ki czemu mog Pa! stwo we
w " a+ciwym czasie wyj 1 okre+lone sztuki odzie y podczas programu suszenia.
C Blok przycisków i wskaTników
Przycisk AUDIBLE SIGNAL,, SYGNA: AKUSTYCZNY": je+li przycisk zosta " wci+ni'ty, wtedy po zako! czeniu suszenia rozbrzmiewa sygna " akustyczny przypominaj cy o konieczno+ci wyj'cia bielizny z b'bna.
Przycisk SPECIAL CARE,, SPECJALNE SUSZENIE": opcja przeznaczona do suszenia delikatnych tkanin.
Przycisk DOOR,, DRZWI": s " u y do otwierania drzwi suszarki, gdy jest w " czona.
Przycisk START/PAUSE,, START/PRZERWA": po wci+ni'ciu przycisku
mo na w " czy1 lub przerwa1 program.
Przycisk DELAY TIMER,, USTAWIENIE CZASU STARTU": s " u y do
ustawiania czasu startu programu z opóEnieniem w zakresie od 1 do 19 godzin; sygnalizacja na wy+wietlaczu PROGR. TIME,, Programowanie czasu".
WyMwietlacz wielofunkcyjny/WyMwietlacz PROG. TIME,, Programowanie czasu": wskazuje przewidywany czas trwania programu lub czas pozosta " y do zako! czenia suszenia ustawionego programu; przy opóEnionym
czasie startu (przycisk DELAY TIMER,, Ustawienie czasu startu") wskazuje czas pozosta " y (w godzinach) do rozpocz'cia programu suszenia. Je+li
wyst pi zak " ócenia w pracy suszarki, zostaje wskazany kod usterki (C i cyfra).

11

D WskaTnik przebiegu programu
Lampka kontrolna odpowiadaj ca aktualnie trwaj cej fazie suszenia zostaje
pod+wietlona.
E Wskazówki dla uJytkownika:
WskaEnik CONDENSER,, WYMIENNIK CIEP:A": oczy+ci1 wymiennik ciep " a.
WskaEnik EMPTY WATER,, ZBIORNIK NA WOD1 KONDENSACYJN. ":
Opró ni1 zbiornik.
WskaEnik CLEAN FILTER,, FILTR": wyczy+ci1 filtr.
Uwaga: wskaEniki gasn dopiero po wy " czeniu programu.

Programator

Pozycja OFF - O -,, Wy'Cczony"
Suszarka jest wy " czona.
Pozycja LIGHT,, OMwietlenie"
Przy otwartych drzwiach zostaje w " czone wewn'trzne o+wietlenie b'bna.
Grupa programów COTTONS,, Bawe'na"
W tej grupie znajd Pa! stwo programy do suszenia tkanin bawe " nianych i lnianych. Maksymalny wsad: 6 kg.
Grupa programów DELICATES,, Tkaniny mieszane / delikatne"
W tej grupie znajd Pa! stwo wszystkie programy do suszenia tkanin mieszanych i syntetyków. Maksymalny wsad: 3 kg.
Programy czasowe
Przewidziane s do dodatkowego suszenia bielizny lub suszenia wsadu poniej 1 kg.
Program EASY IRON,, :atwe prasowanie"
Specjalny program suszenia tkanin i ochron przed pognieceniem. Maksymalny wsad: 1 kg.

12

Program WOOL,, We'na"
Program do od+wie enia we " nianych tkanin (suszonych - roz " o onych p " asko).
Maksymalny wsad: 1 kg.
Program REFRESHING,, OdMwieJanie"
Do od+wie ania tkanin i " agodnego czyszczenia z u yciem +rodków do czyszczenia na sucho (przestrzega1 wskazówek producenta).
Czas trwania programu: 35 minut.

PRZED PIERWSZYM SUSZENIEM
B'ben suszarki nale y wytrze1 wilgotn szmatk lub w " o y1 wilgotne
szmatki i wykona1 krótki program suszenia (20 minut).

KolejnoML czynnoMci
Bielizn' dobrze odwirowa1.
Przygotowa1 bielizn' do suszenia.
Otworzy1 drzwi i w " o y1 bielizn' do b'bna.
Zamkn 1 drzwi. Uwaga: nie przytrzasn 1 bielizny drzwiami.
Ustawi1 wybrany program suszenia:
programatorem,
ewentualnie wcisn 1 przycisk AUDIBLE SIGNAL,, Sygna " akustyczny"
lub SPECIAL CARE,, Suszenie oszcz'dzaj ce".
Ewentualnie ustawi1 DELAY TIMER,, OPÓYNIONY CZAS STARTU".
W " czy1 program wciskaj c przycisk START/PAUSE,, START/PAUZA".
Podczas trwania programu mo na otworzy1 drzwi suszarki, aby do " o y1
dodatkow bielizn' lub wyj 1 okre+lone sztuki odzie y.
Po zakoHczeniu programu
WskaEnik END,, KONIEC" i CREASE GUARD,, OCHRONA PRZED
POGNIECENIEM" s pod+wietlone, rozlega si' sygna " akustyczny - je eli
w " czony, rozpoczyna si' faza ochrony przed pognieceniem):
Wyj 1 bielizn' z b'bna.
Opró ni1 zbiornik na wod' kondensacyjn.
Wyczy+ci1 filtr.
Je+li +wieci si' wskaEnik CONDENSER,, Wymiennik ciep'a":
niezw " ocznie nale y wyczy+ci1 wymiennik ciep " a.
Wy " czy1 suszark' ustawiaj c programator w po " o eniu OFF O
(WY:. CZONY).

13

SUSZENIE
Przygotowanie bielizny do suszenia
Aby unikn 1 uszkodzenia odzie y i suszarki, nale y zamkn 1 zamki b " yskawiczne, pozapina1 guziki na poszwach, luEne paski np. fartuszków zawi za1.
Opró ni1 kieszenie.
Usun 1 elementy metalowe (np. klamerki biurowe, zapinki zabezpieczaj ce
itp.
Odzie z dwuwarstwowej tkaniny obróci1 (kurtki z bawe " nian podszewk
obróci1 warstw bawe " nian na zewn trz). Wtedy tkanina b'dzie lepiej wysuszona.
RozluEni1 odzie.

OtworzyL drzwi
W celu otworzenia drzwi suszarki nale y:
nacisn 1 mocno drzwi suszarki (punkt naci+ni'cia
)
lub
je+li suszarka jest w " czona - wcisn 1 przycisk DRZWI,, Drzwi".

W'oJyL bieliznK do bKbna
Przygotowan i rozluEnion bielizn' w " o y1 do b'bna.
Uwaga!
Zwróci1 uwag', aby nie zatrzasn 1 drzwiami odzie y. W ten sposób mo na uszkodzi1 tkanin'.

UstawiL program suszenia
Programatorem ustawi1 odpowiedni program
suszenia (patrz tabela z programami).

Wcisn 1 (je+li to konieczne) przycisk AUDIBLE
SIGNAL,, Sygna' akustyczny" lub SPECIAL
CARE,, Suszenie oszczKdzajCce".

14

Przycisk AUDIBLE SIGNAL,, Sygna' akustyczny"
Podczas fazy ochraniaj cej bielizn' przed pognieceniem (natychmiast po zako! czeniu suszenia) rozbrzmiewa sygna " akustyczny w okre+lonych odst'pach
czasu (patrz rozdzia ",, Zako! czenie programu suszenia").
Przycisk SPECIAL CARE,, Suszenie oszczKdzajCce"
Ustawiony program wykonywany jest przy obni onej mocy nagrzewania. Nacisn 1 przycisk SPECIAL CARE,, Suszenie oszczKdzajCce" w przypadku suszenia odzie y oznaczonej nast'puj cym symbolem konserwacji odzie y.
W " czenie funkcji suszenia oszcz'dzaj cego zaleca si' do tekstyliów nieodpornych na wysok temperatur' (np. akryl, wiskoza).

Ustawienie czasu startu
Za pomoc opcji ustawiania czasu startu mo na zaprogramowa1 start programu suszenia w zakresie od 1 do 19 godzin.
Ustawi1 program.
Przycisk DELAY TIMER,, Ustawienie czasu startu" naciska1 tak d " ugo, a na wy+wietlaczu pojawi
si' wybrana liczba godzin do momentu uruchomienia programu.

Wcisn 1 przycisk START/PAUSE,, Start / Przerwa"
Po ustawieniu ilo+ci godzin suszarka rozpocznie automatycznie ustawiony
program suszenia. Na wskaEniku PROG. TIME,, Czas przebiegu" pojawia si'
czas, po którego up " ywie rozpocznie si' ustawiony program suszenia. Ustawiony wcze+niej czas startu mo na w ka dej chwili zmieni1.

W'Cczenie programu suszenia
Wcisn 1 przycisk START/PAUSE,, Start / Przerwa".
Program suszenia rozpocznie si'. Na wskaEniku przebiegu programu mo na sprawdzi1 przebieg programu
suszenia.

15

Wyjmowanie / dok'adanie bielizny
W ka dej chwili mo na przerwa1 program suszenia, aby wyj 1 okre+lone sztuki odzie y lub w " o y1 dodatkow bielizn'.
Otworzy1 drzwi suszarki.
Uwaga! Bielizna i b'ben mog by1 gor ce.
Wyj 1 lub w " o y1 dodatkow bielizn'.
Zamkn 1 drzwi suszarki.
Wcisn 1 przycisk START/PAUSE,, Start / Przerwa", aby kontynuowa1
program suszenia.

ZakoHczenie programu suszenia
Krótko przed zako! czeniem programu suszenia rozpoczyna si' faza sch'adzania bielizny. W tej fazie grza " ka jest wy " czona. Po fazie sch " adzania jest
pod+wietlony wskaEnik END,, KONIEC" i CREASE GUARD,, OCHRONA
PRZED POGNIECENIEM". Teraz mo na wyj 1 bielizn' z b'bna suszarki.
Po programie suszenia w " cza si' automatycznie równie funkcja ochrony
odzieJy przed pognieceniem. Podczas fazy trwaj cej 30 minut b'ben obraca
si' w okre+lonych odst'pach i w ten sposób bielizna jest luEna, puszysta i bez
zagniece!.
Je+li zosta " wci+ni'ty przycisk AUDIBLE SIGNAL,, Sygna' akustyczny", podczas tej fazy rozbrzmiewa sygna " akustyczny w okre+lonych odst'pach czasu.
Bielizn' nale y wyjmowa1 pod koniec fazy ochrony przed pognieceniem (zalecamy - jak najpóEniej).

Wyjmowanie bielizny
Otworzy1 drzwi suszarki i wyj 1 z b'bna bielizn'.

OpróJnianie zbiornika na wodK kondensacyjnC
Uwaga! Woda kondensacyjna jest niezdatna do picia i nie mo na jej u ywa1 do celów spo ywczych.
Po zako! czeniu ka dego suszenia nale y opró nia1 zbiornik na wod' kondensacyjn. W ten sposób unika si' automatycznego przerwania programu suszenia z powodu ca " kowitego nape " nienia zbiornika.

16

Poci gn 1 klapk' z uchwytem
zbiornika na wod' kondensacyjn i ca " kowicie wysun 1 zbiornik.

Pokryw' zbiornika odwróci1 w
bok i wyla1 wod' kondensacyjn.
Zbiornik na wod' kondensacyjn
ponownie w " o y1 do panelu steruj cego.

Je eli cykl suszenia jeszcze trwa:
Wcisn 1 przycisk START/PAUSE,, START/PRZERWA", aby wznowi1
proces suszenia.
Zbiornik na wod' kondensacyjn ma pojemno+1 ok. 4 litrów, co wystarcza
na wsad 6 g bielizny, która by " a odwirowana przy pr'dko+ci 800 obrotów /
minut'.

Czyszczenie uszczelki drzwi
Przetrze1 uszczelk' drzwi wilgotn szmatk.

Czyszczenie filtra
Aby zapewni1 prawid " owe dzia " anie suszarki, nale y po ka dym suszeniu wyczy+ci1 filtr. Sprawdzi1, czy w b'bnie nie pozosta " y w " ókna i nitki: je+li tak, nale y je wyj 1.
Nacisn 1 w dó " przycisk odblokowuj cy os " on'
filtra. Os " ona odskoczy.

Wyj 1 filtr.
Usun 1 resztki zmechaconej tkaniny (najlepiej
wilgotn r'k).
Ponownie w " o y1 filtr.
17

Nacisn 1 pokryw' filtra, a
zamka os " ony.

do zatrza+ni'cia

Zamek os " ony nie zatrza+nie si' bez w " o onego filtra. Nie b'dzie mo na zamkn 1 drzwiczek
suszarki.
Uwaga: Nie wolno w'CczaL suszarki, jeMli filtr jest uszkodzony.

Czyszczenie wymiennika ciep'a
Je+li zostanie pod+wietlona lampka kontrolna CONDENSER,, Wymiennik ciep'a", nale y niezw " ocznie wyczy+ci1 wymiennik ciep " a. W przeciwnym razie
suszarka mo e zosta1 uszkodzona. Suszarka zu ywa wi'cej energii elektrycznej podczas pracy z zanieczyszczonym wymiennikiem.
Otworzy1 drzwi.
Odryglowa1 i zdj 1 os " on' coko " u naciskaj c
oba zaczepy.

Obie tarcze zabezpieczaj ce pokr'ci1 o jedn
czwart obrotu na zewn trz.

Wyj 1 wymiennik ciep " a z coko " u, trzymaj c
za uchwyt.
Wyczy+ci1 wymiennik szczoteczk lub sp " uka1 strumieniem wody. Równie szczeliny
odwadniaj ce na tylnej stronie wymiennika
ciep " a musz by1 dro ne.
Uwaga: Do mycia wymiennika ciep " a nie wolno u ywa1 ostrych przedmiotów, gdy mo na go w ten sposób uszkodzi1 i wymiennik b'dzie nieszczelny.
Ponownie w " o y1 wymiennik ciep " a i zaryglowa1. Obie tarcze zabezpieczaj ce nale y obróci1 o jedn czwart obrotu do wewn trz. Napis,, topoben - en haut" musi znajdowa1 si' u góry.
Ponownie za " o y1 os " on' coko " u.
Uwaga: Nie wolno u ywa1 suszarki bez wymiennika ciep " a.
18

Wy'Cczanie suszarki
Pokr't " o programatora ustawi1 na pozycji OFF,, Wy " czony".

TABELA PROGRAMÓW
Grupa programów do bawe'ny COTTONS Bawe'na
Symbole konserwacji odzieJy, ; maksymalny wsad: 6 kg
Program
EXTRA DRY
EKSTRA SUSZENIE
VERY DRY
INTENSYWNE
SUSZENIE
CUPBOARD DRY
DO SZAFY
DAMP
LEKKIE SUSZENIE
HAND IRON
DO PRASOWANIA
MACHINE IRON
DO MAGLOWANIA

Rodzaj bielizny
grube tkaniny wielowarstwowe
wymagaj & ce intensywnego suszenia
grube tkaniny wymagaj & ce mocnego
wysuszenia

Przyk " ady bielizny / tkaniny
wyroby frotte, p(aszcze k & pielowe
wyroby frotte, r czniki frotte

tkaniny o)redniej grubo)ci
wymagaj & cego mocnego wysuszenia
cienkie tkaniny przeznaczone
do prasowania

wyroby frotte, trykoty, r czniki
frotte

odzie* bawe(niana lub lniana

po)ciel, obrusy

bielizna bawe(niana lub lniana
przeznaczona do maglowania

trykoty, koszulki bawe(niane

Grupa programów dla tkanin delikatnych DELICATES
Symbole konserwacji odzieJy, 1), ; maksymalny wsad: 3 kg
1)

wymagaj & ce intensywnego
suszenia
cienkie tkaniny wymagaj & ce
dodatkowych czynno)ci
(np. prasowanie)
swetry, po)ciel, obrusy
koszule, obrusy, odzie*
dzieci ca, skarpetki, bielizna
osobista
Wcisn &. przycisk SPECIAL CARE,, Suszenie oszcz dzajCce"!

Symbole konserwacji odzieJy

,

1)

,

; wsad poniJej 1 kg

Mo na wybra czas trwania programu suszenia 20 lub 40 minut, aby dosuszy
pojedyncze sztuki odzie y lub suszy ma ilo bielizny.
Wcisn 1 przycisk SPECIAL CARE,, Suszenie oszczKdzajCce"!

19

Program EASY IRON,, :ATWE PRASOWANIE"
Symbole konserwacji odzieJy, 1), ; wsad poniJej 1 kg (ok. 5-6 koszulek)
Do suszenia koszulek i bluzek, które wymagaj lekkiego prasowania. Efekt suszenia zale y od rodzaju i wyko'czenia tkaniny.
Zalecenia: odwirowa bielizn* na 1200 obr. /min. i natychmiast prze o y do
suszarki. Wyj ubrania natychmiast po zako'czeniu programu suszenia i rozwiesi.
Program WOOL,, WE:NA"
Maksymalny wsad 1 kg
Do od wie enia tkanin we nianych po wysuszeniu (roz o one na p asko) lub
d u szym przechowywaniu w szafie. Odzie zostanie poddana nawiewowi ciep ego powietrza, b*dzie mi*kka.
Zalecenia: wyj ubrania natychmiast po zako'czeniu programu suszenia.
Program REFRESHING,, OD+WIE2ANIE"
Do od wie ania tkanin i agodnego czyszczenia z u yciem rodków do czyszczenia na sucho (przestrzega wskazówek producenta).

INFORMACJE DOTYCZ. CE KONSERWACJI
ODZIE2Y
Symbole konserwacji odzieJy
Przed przyst pieniem do suszenia nale y sprawdzi1, czy dana sztuka bielizny
nadaje si' do suszenia w suszarce. Na metkach odzie y znajduj si' nast'puj ce symbole konserwacji:
Bielizn' mo na suszy1 w suszarce, jednak e producent nie podaje informacji, czy dana rzecz ma by1 suszona w zwyk " ym programie, czy te w
programie suszenia oszcz'dzaj cego.
Zwyk " e suszenie
Suszenie oszcz'dzaj ce. Wcisn 1 przycisk SPECIAL CARE,, Suszenie
oszczKdzajCce"!
Nie suszyL w suszarce bKbnowej.
20

JeMli na odzieJy nie ma etykietki z podanymi powyJej symbolami konserwacji odzieJy:
Nale y bielizn' bia " i kolorow do gotowania oraz tkaniny mieszane suszy1 w
normalnej temperaturze. Przycisk SPECIAL CARE,, Suszenie oszczKdzajCce" wcisn 1 tylko wtedy, kiedy b'd suszone tkaniny delikatne.
Prosimy o zwracanie uwagi podczas zakupu nowej odzie y na symbole konserwacji podawane na metkach (wszywanych do odzie y).
We'na
We'ny nie wolno suszyL w suszarce.
Mo na jedynie w " czy1 program do od+wie enia odzie y we " nianej (maksymalnie do 1 kg) WOOL,, WE:NA".
Tekstylia nieodporne na wysokC temperaturK
Tekstylia nieodporne na wysok temperatur' (np. akryl, wiskoza) i tkaniny
oznaczone symbolem suszy1 tylko po wci+ni'ciu przycisku SPECIAL CARE
,, Suszenie oszczKdzajCce".
Bielizna trykotowa, dzianina
Bielizna trykotowa i dzianina wykazuj sk " onno+ci do kurczenia si'. Dlatego nie
wolno przesuszy1 nadmiernie tych tkanin.
Nowe kolorowe tekstylia
Nowych kolorowych wyrobów nie nale y suszy1 razem z jasnymi. Bielizna moe zafarbowa1.

MYCIE I KONSERWACJA
Uwaga: Je+li zostanie pod+wietlona lampka kontrolna CONDENSER
,, Wymiennik ciep'a" nale y niezw " ocznie wyczy+ci1 wymiennik ciep " a. W
przeciwnym razie suszarka mo e zosta1 uszkodzona. Suszarka zu ywa
wi'cej energii elektrycznej podczas pracy z zanieczyszczonym wymiennikiem.
Informacje dotycz ce czyszczenia znajduj si' w rozdziale,, Mycie i konserwacja - czyszczenie wymiennika ciep " a".

Uwaga: Minimalna cz'+1 zmechaconej tkaniny przedostaje si' do filtra
pomimo sitka zbieraj cego. Co pewien czas (przynajmniej raz na kwarta ")
nale y wyczy+ci1 ca " y filtr.

21

Zdj 1 filtr.
Klapk' filtra przytrzyma1 u góry i poci gn 1
do przodu do momentu zwolnienia obu
uchwytów.
Usun 1 resztki zmechaconych tkanin z ca " ego obszaru filtra, najlepiej przy u yciu odkurzacza.
Obie zatyczki filtra wcisn 1 do uchwytów
drzwi, do momentu zatrza+ni'cia.
Nacisn 1 klapk' filtra tak, aby zamek zatrzasn " si'.

Czyszczenie bKbna
UWAGA: Do mycia b'bna ze stali szlachetnej nie wolno stosowa1 +rodków szoruj cych lub we " ny stalowej.
Nrodki pior ce lub wap! z wody mog osadza1 si' w postaci ma " o widocznego
osadu na b'bnie. Suszarka nie mo e wtedy rozpozna1 dok " adnie stopnia wysuszenia bielizny. Bielizna jest wtedy bardziej wilgotna, ni oczekiwano.
Powierzchni' wewn'trzn b'bna i zabieraki nale y przeciera1 na wilgotno
roztworem octowym, aby przeciwdzia " a1 powstawaniu osadów (zw " aszcza
przy u ywaniu p " ynów zmi'kczaj cych lub usztywniaj cych tkaniny itp.

UWAGA: Do mycia panelu i elementów steruj cych nie wolno u ywa1
+rodków do czyszczenia mebli lub innych agresywnych +rodków czyszcz cych.
Panel steruj cy nale y wytrze1 wilgotn +ciereczk. Do mycia u ywa1 tylko ciep " ej wody.

22

OBJAWY I PRZYCZYNY ZAK:ÓCE/
W FUNKCJONOWANIU SUSZARKI
Je+li wyst pi jaka+ usterka, powinni Pa! stwo spróbowa1 usun 1 j samodzielnie wed " ug wskazówek podanych w instrukcji obs " ugi.
JeMli w przypadku opisanych w poniJszej tabeli usterek lub zak'óceH w
funkcjonowaniu suszarki, spowodowanych nieprawid'owC obs'ugC urzCdzenia, wezwC PaHstwo montera z zak'adu serwisowego, jego wizyta bKdzie odp'atna równieJ w czasie trwania gwarancji.
USTERKA

MOELIWA PRZYCZYNA
Wtyczka nie jest w(o*ona do
gniazdka.
Przycisk START/PAUSE
,, START/PRZERWA" nie zosta(
wci)ni ty.
Program nie zosta( ustawiony.
Zbiornik na wod jest pe(en.
Drzwi s & otwarte.

ROZWIFZANIE
W(o*y. prawid(owo wtyczk do gniazdka
Wcisn &. przycisk
START/PAUSE,, START/PRZERWA".

Ustawi. program.
Suszarka nie dzia(a.
Opró*ni. zbiornik.
Zamkn &. drzwi.
Sprawdzi. bezpieczniki lub wy( & cznik
Bezpieczniki lub wy( & cznik
bezpiecze6stwa Fl. Uszkodzenia
bezpiecze6stwa Fl w skrzynce
powsta(e w domowej instalacji
bezpieczników (instalacja
elektrycznej mo*e usun &. wy( & cznie
domowa) s & uszkodzone.
uprawniony elektryk.
Ustawiono niew(a)ciwy program Przy nast pnym suszeniu ustawi. inny
suszenia.
program.
Filtr jest zatkany.
Wyczy)ci. filtr.
Wymiennik ciep(a jest
Wyczy)ci. wymiennik ciep(a.
zanieczyszczony.
Zachowa. prawid(owe proporcje wsadu
Niezadowalaj & cy rezul- Nieprawid(owy wsad bielizny.
(waga - czas suszenia).
tat suszenia.
Bielizna nie zosta(a
Odwirowa. prawid(owo bielizn przed
wystarczaj & co odwirowana.
w(o*eniem do suszarki.
Otwory wentylacyjne w obszarze
Ods(oni. otwory wentylacyjne.
coko(u s & zas(oni te.
Na powierzchni b bna lub
Wyczy)ci. b ben i zabieraki.
zabierakach tworzy si osad.
Rezultat suszenia jest
Parametry wody w miejscu
niewystarczaj & cy;
Zmieni. ustawienie, np. HO zamiast HI
instalacji suszarki s & niezgodne
bielizna jest nadal
(patrz rozdzia( o programowaniu).
z ustawieniem fabrycznym.
wilgotna.
Program suszenia trwa
zbyt d(ugo.
Filtr jest nieprawid(owo w(o*ony
Nie mo*na zamkn &.
W(o*y. filtr na miejsce i upewni. si,
lub / i pokrywa filtra jest
drzwi.
*e pokrywa filtra jest zamkni ta.
podniesiona.

23

USTERKA
Nie mo*na otworzy.
drzwi po naci)ni ciu
przycisku DOOR
,, Drzwi".
O)wietlenie b bna nie
funkcjonuje.

Wtyczka nie jest w gniazdku.
Programator znajduje si
w pozycji OFF,, Wy " Cczony".
=arówka jest uszkodzona.

& gt; wieci si lampka
kontrolna EMPTY
WATER,, Zbiornik".
Lampka kontrolna
EMPTY WATER
,, Zbiornik" jest
pod)wietlona nawet,
je)li pojemnik zosta(
przed chwil & opró*niony.
Wskazania czasu na
wy)wietlaczu szybko si
zmieniaj &.
Suszarka ko6czy
automatycznie program
suszenia: zapala si na
krótko lampka kontrolna
END,, Koniec" po
starcie programu, brak
wskazania stopnia
wysuszenia.
zbyt d(ugo. 4, 5 godziny
po zako6czeniu
programu:
- pulsuje lampka
kontrolna END
,, Koniec"
- rozbrzmiewa sygna(
akustyczny
- nast puje przerwanie
programu suszenia;
- wy)wietlacz pulsuje
- zostaje wskazany kod
usterki C6.

W(o*y. wtyczk do gniazdka.
Ustawi. Drzwi b dzie mo*na
otworzy. w ka*dej chwili po mocnym
punkt naci)ni cia).
naci)ni ciu. (
Pokr t(o ustawi. na pozycji LIGHT
,, O wietlenie" lub ustawi. program
Wymieni. *arówk (patrz odpowiedni
rozdzia( w instrukcji).

Zbiornik na wod kondensacyjn &
jest pe(ny.
Dysza wlotowa i / lub zawór na
zako6czeniu pojemnika jest
zablokowany w(osami, sier)ci &
itp.

Przy wysuni tym zbiorniku w( & czy. na
chwil suszark. Oczy)ci. dysz lub
zawór.

Czas pozostaj & cy do
zako6czenia programu jest
odliczany automatycznie
w zale*no)ci od ilo)ci wsadu
oraz jego rodzaju i stopnia
wilgotno)ci bielizny.

Jest to proces automatyczny i nie
)wiadczy o usterce urz & dzenia.

W(o*ono zbyt ma(o lub zbyt
such & bielizn w stosunku do
ustawionego programu. program czasowy o wy*szym
stopniu wysuszenia
(EXTRA DRY,, Extra suszenie" zamiast
VERY DRY,, Intensywne suszenie").

Przycisk SPECIAL CARE
,, Suszenie oszcz dzajCce"
zosta( wci)ni ty i wsad bielizny
jest za du*y.
Wsad jest za du*y.

Sprawdzi. ustawienie programatora:
przycisk SPECIAL CARE,, Suszenie
oszcz dzajCce" wciska. tylko przy
wsadzie 2, 5 kg bielizny.
Zmniejszy. wsad bielizny.

Bielizna jest zbyt wilgotna.

Bielizn dok(adnie odwirowa..

24

Je+li po wykonaniu czynno+ci opisanych w tabeli, suszarka nadal nie funkcjonuje, nale y awari' zg " osi1 w autoryzowanym zak " adzie serwisowym podaj c
objawy usterki.

Wymiana Jarówki
W przypadku konieczno+ci wymiany arówki nale y zamówi1 w autoryzowanym zak " adzie serwisowym odpowiedni arówk' (numer katalogowy
647072580).
OstrzeJenie! W Jadnym wypadku nie wolno stosowaL do suszarki
Jarówek standardowych. 2arówki takie wytwarzajC zbyt duJo ciep'a i
wskutek nadmiernej kumulacji ciep'a pod os'onC Jarówki spowodujC
uszkodzenie urzCdzenia.
Wyj 1 wtyczk' z gniazdka. W przypadku sta " ego po " czenia wykr'ci1 lub
wy " czy1 bezpieczniki.
Odkr'ci1 os " on' arówki nad arówk. (Oarówka znajduje si' za drzwiczkami u góry - patrz,, Widok z przodu").
Wymieni1 uszkodzon

arówk'.

Ponownie przykr'ci1 os " on' arówki.
OstrzeJenie: Os'ona musi byL przykrKcona ze wzglKdów bezpieczeHstwa. Nie w'CczaL suszarki bez przykrKconej pokrywy.

25

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Je+li istnieje konieczno+1 zmiany kierunku otwierania drzwi suszarki, mo na
prze " o y1 zawiasy.
OstrzeJenie: Przed przyst pieniem do prze " o enia drzwiczek suszarki nale y wyj 1 wtyczk' z gniazdka, a w przypadku sta " ego pod " czenia wykr'ci1 lub wy " czy1 bezpieczniki.
Aby prze " o y1 zawiasy drzwiczek, nale y wykona1 nast'puj ce czynno+ci:

Odkr'ci1 +ruby A w przedniej +ciance suszarki.
Zdj 1 drzwi wysuwaj c je poziomo.
Wykr'ci1 +ruby B na wewn'trznej cz'+ci drzwi i zdj 1 zawiasy C.
Odkr'ci1 i zdj 1 rygiel D.
Wysun 1 za+lepki E, F i G cienkim +rubokr'tem naciskaj c zamek, przesun 1 w bok, wyj 1 i za " o y1 po przeciwnej stronie.
Zawiasy C i rygiel D przykr'ci1 po przeciwnej stronie.
Odkr'ci1 i wyj 1 zamek drzwiczek H, zdj 1 za+lepk'.
Wyj 1 poluzowan os " on' zamka J i zdj 1 za+lepk'.
Zamek drzwi H zamontowa1 po przeciwnej stronie w miejscu za+lepki J.
Za+lepk J zakry1 otwór pozosta " y po zamku H.
Drzwi wsun 1 zawiasami do przewidzianych otworów w przedniej cz'+ci
urz dzenia i mocno dokr'ci1.
Po prze " o eniu nale y sprawdzi1, czy drzwi otwieraj si' po wci+ni'ciu
przycisku DOOR,, DRZWI".
Uwaga: Bezpieczna praca urz dzenia jest zapewniona dopiero po za " oeniu wszystkich elementów os " aniaj cych i za+lepiaj cych z tworzywa
sztucznego.
26

PROGRAMOWANIE SUSZARKI
Dzi'ki elektronicznemu sterowaniu suszarki maj Pa! stwo mo liwo+1 sta " ego
zaprogramowania funkcji odpowiednio do Pa! stwa potrzeb.
CEL

SPOSÓB WYKONANIA

,, Ochrona bielizny": je)li
chc & Pa6stwo zachowa.
w pami ci wybrany
program suszenia
(ustawionego programu
nie mo*na zmieni.
podczas suszenia
programatorem ani
przyciskiem SPECIAL
CARE,, Suszenie
oszcz dzajCce"):
po w( & czeniu opcji
,, Ochrona bielizny"
program suszenia b dzie
odbywa( si ze
zmniejszonym
nagrzewaniem (funkcja
SPECIAL CARE
,, Suszenie oszcz dzajCce".
Je)li chc & Pa6stwo, aby
sygna( akustyczny po
zako6czeniu programu
suszenia przypomina(
o konieczno)ci wyj cia
bielizny z b bna.

Je)li programatorem ustawiony jest program suszenia i wci)ni ty jest
przycisk START/PAUSE,, Start/Przerwa":
- Przytrzyma. 5 sekund wci)ni ty przycisk SPECIAL CARE,, Suszenie
oszcz dzajCce".
WskaEnik przebiegu programu pulsuje 5 sekund. Funkcja ochrony bielizny
jest w( & czona.
Je)li jednak zostanie podj ta próba zmiany ustawienia programu, pulsuje
wskaEnik przebiegu programu; po wci)ni ciu przycisku SPECIAL CARE
,, Suszenie oszcz dzajCce" pulsuje 5 sekund, po pokr ceniu
programatora pulsuje do momentu ustawienia programatora na pozycj
wyj)ciow &.

Je)li chc & Pa6stwo
wyprowadzi. wod
kondensacyjn & poprzez
zewn trzne
wyprowadzenie i na sta(e
mie. uruchomion & funkcj
wskaEnika EMPTY
WATER,, Zbiornik".

Je)li chc & Pa6stwo anulowa. opcj ochrony bielizny:
Przycisk SPECIAL CARE,, Suszenie oszcz dzajCce" przytrzyma. przez
5 sekund wci)ni ty.
WskaEnik przebiegu programu pulsuje przez 5 sekund, lampka kontrolna
jest pod)wietlona przez pi. sekund; funkcja ochrony bielizny zostaje
anulowana.
1/ Sprawdzi., czy programator nie znajduje si w pozycji LIGHT
,, O wietlenie" lub OFF,, Wy " Cczony".
2/ Wcisn &. i przytrzyma. przynajmniej 5 sekund przycisk AUDIBLE
SIGNAL,, Sygna " akustyczny".
WskaEnik AUDIBLE SIGNAL,, Sygna " akustyczny" zostanie
pod)wietlony i rozlegnie si krótki sygna(. W ten sposób wybrane
ustawienie zostaje zaprogramowane.
Je)li chc & Pa6stwo anulowa. wykonane zaprogramowanie:
3/ Wykona. czynno)ci opisane w punkcie 1/ i 2/.
WskaEnik AUDIBLE SIGNAL,, Sygna " akustyczny" zga)nie.
1/ Pokr t(o ustawi. na pozycj LIGHT,, O wietlenie".
2/ Przycisk AUDIBLE SIGNAL,, Sygna " akustyczny" przytrzyma.
wci)ni ty przez pi. sekund.
Na wy)wietlaczu PROG. TIME,, Czas przebiegu" pojawi si wskazanie
,, U" dla normalnej funkcji,,, II" dla zewn trznego odprowadzenia wody
kondensacyjnej.
3/ Krótkim naci)ni ciem przycisku AUDIBLE SIGNAL,, Sygna "
akustyczny" nale*y wybra.,, U" lub,, II".
4/ Obróci. pokr t(o programatora.
W ten sposób wybrane ustawienie zosta(o wprowadzone do pami ci.

27

CEL

SPOSÓB WYKONANIA

Je)li woda w Pa6stwa
sieci wodnej wykazuje
du*e odchylenia od
warto)ci
znormalizowanych i chc &
Pa6stwo dopasowa.
rozpoznanie stopnia
wysuszenia w suszarce
do parametrów wody.

1/ Programator ustawi. na pozycji LIGHT,, O wietlenie".
2/ Przycisk DELAY TIMER,, Ustawienie czasu startu" przytrzyma.
wci)ni te przez pi.
Na wskaEniku PROGRAMME TIME,, Czas przebiegu" pojawi si aktualne
ustawienie:
,, H I" jest ustawieniem standardowym (przewidziane do wody o stopniu
twardo)ci 2 i 3),
przy,, H 2" (do wody o stopniu twardo)ci 4) bielizna jest bardziej wilgotna,
przy,, H O" (do wody o stopniu twardo)ci 1) bielizna jest bardziej sucha.
3/ Przycisk DELAY TIMER,, Ustawienie czasu startu" nale*y naciska.
tak cz sto a* na wy)wietlaczu pojawi si wybrana warto)..
Aby zaprogramowa. na sta(e wybrane ustawienie:
4/ nale*y obróci.
W ten sposób wybrane ustawienie zosta(o zachowane w pami ci.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:
WysokoML x szerokoML x g'KbokoML
G'KbokoML przy otwartych drzwiach
Regulacja wysokoMci
Waga pustego urzCdzenia
Wsad (w zaleJnoMci od programu)
(róJne wielkoMci wsadów w niektórych
krajach spowodowane sC innymi metodami
pomiaru)
ZuJycie energii wg IEC 1121 s. e.
(6 kg bawe'ny odwirowanej na 800
obrotów/minutK, program COTTON
CUPBOARD DRY,, Bawe'na do szafy")
Zakres zastosowania
Dopuszczalna temperatura otoczenia

85 x 60 x 60 cm
117 cm
ok. +1, 0 / -0, 4 cm
ok. 46 kg
max. 6 kg

4, 2 kWh

gospodarstwo domowe
+5oC do +35oC

UrzCdzenie spe'nia nastKpujCce wymagania dyrektyw Unii
Europejskiej:
dyrektywa Unii Europejskiej 73/23 z 19. 2. 1973,, Niskie napi'cia"
dyrektywa Unii Europejskiej 89/336 z 3. 5. 1989,, EMV" " cznie z
dyrektyw Unii Europejskiej 92/31 wprowadzaj c zmiany.

28

POD:. CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Parametry elektryczne urz dzenia podane s na tabliczce znamionowej.
Przed pod " czeniem nale y sprawdzi1, czy warto+ci podane na tabliczce znamionowej urz dzenia odpowiadaj parametrom (napi'cie, rodzaj pr du) w sieci
elektrycznej, do której urz dzenie ma by1 pod " czone.
Na tabliczce znamionowej podane s równie informacje dotycz ce wymaganego zabezpieczenia elektrycznego.

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA
W przypadku pod " czenia suszarki bez wtyczki nale y przestrzega1 wskazówek i zalece! podanych w instrukcji i obowi zuj cych przepisów bezpiecze! stwa.
Urz dzenia, które mo na dostosowa1 do pod " czenia do instalacji elektrycznej
o innych parametrach, posiadaj schemat pod " czenia znajduj cy si' na pokrywie skrzynki przy " czeniowej umieszczonej na tylnej +ciance.

WyposaJenie dodatkowe
Wyposa enie dodatkowe mo na zamówi1 w autoryzowanych zak " adach serwisowych AEG:

Zestaw do wyprowadzenia wody kondensacyjnej na zewnCtrz
Po zainstalowaniu tego zestawu (numer katalogowy: E 916 019 000) mo na
(przy maksymalnej wysoko+ci pompowania 1 m od poziomu ustawienia suszarki) wyprowadzi1 wod' kondensacyjn bezpo+rednio do odp " ywu (umywalka, syfon, studzienka odp " ywowa) (d " ugo+1 3 m). Opró nienie zbiornika na wod' kondensacyjn nie jest wtedy konieczne. WskaEnik EMPTY WATER
,, Zbiornik" na zako! czenie programu mo na wtedy zignorowa1. Zbiornik na
wod' kondensacyjn musi by1 jednak prawid " owo umieszczony w panelu.

Zestawy kolumnowe: pralka / suszarka
Dzi'ki zestawowi kolumnowemu mo na zestawi1 Pa! stwa suszark' z ka dym
typem pralki LAVAMAT. Przy ustawieniu kolumnowym - pralka na dole, suszarka na górze - urz dzenia zajmuj bardzo ma " o miejsca.
Dost'pne s nast'puj ce zestawy do ustawienia kolumnowego:
bez blatu
numer katalogowy: E 916 018 900
ze zdejmowanym blatem
numer katalogowy: E 916 018 901
29

AUTORYZOWANY SERWIS
Je+li nie znajd Pa! stwo w instrukcji obs " ugi wskazówek, w jaki sposób mo na
usun 1 nieprawid " owo+1 w funkcjonowaniu suszarki, wtedy nale y:
w przypadku wady technicznej zg " osi1 usterk' w autoryzowanym zak " adzie
serwisowym;
w przypadku pyta! dotycz cych obs " ugi i u ytkowania suszarki zatelefonowa1 do producenta. Tu otrzymaj Pa! stwo dok " adn informacj', jak nale y
korzysta1 z suszarki i jej licznych funkcji.
W obu przypadkach nale y poda1 personelowi zak " adu serwisowego dok " adne
informacje, które b'd pomocne w ustaleniu usterki i podj'ciu decyzji o konieczno+ci wizyty montera.
Przy zg " oszeniu nale y poda1 numer wyrobu (PNC) i numer seryjny (Ser. No).
Numery te podane s na tabliczce znamionowej, która znajduje si' za drzwiami suszarki.
PNC- Nr numer wyrobu

....................

Ser No-Nr numer fabryczny....................
Dla personelu zak " adu serwisowego istotne s nast'puj ce informacje:
objawy usterki;
w jakich okoliczno+ciach wyst'puje usterka;
czy wy+wietlacz pokazuje informacj' o wyst pieniu zak " ócenia (C i cyfra).
UJytkownik pokrywa koszty naprawy, jeMli
usuni'cie usterek opisanych w tabeli (patrz rozdzia ",, Objawy i przyczyny
zak " óce!... ") lub usterki zwi zanej z nieprawid " ow obs " ug urz dzenia ley w gestii u ytkownika,
monter nie b'dzie przed pierwsz wizyt u Pa! stwa dok " adnie poinformowany o rodzaju usterki i np. b'dzie zmuszony przywieE1 cz'+ci zamienne
do Pa! stwa urz dzenia, a tym samym do ponownej wizyty.
Podanie wyczerpuj cej informacji umo liwi personelowi zak " adu serwisowego
szybsze za " atwienie Pa! stwa zg " oszenia, pozwoli na unikni'cie powtórnych wizyt montera i zwi zanych z tym dodatkowych kosztów.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoMci za szkody
spowodowane wskutek nieprzestrzegania
obowiCzujCcych przepisów bezpieczeHstwa.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania
zmian technicznych, nie wp'ywajCcych
ujemnie na obs'ugK urzCdzenia.
30

Instrukcja konserwacji Aeg Lavatherm 3400 Microcomputer

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji Aeg Lavatherm 3400 Microcomputer

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji Aeg Lavatherm 3400 Microcomputer