Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Dell Powerstore 500t

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Dell Powerstore 500t zawierają informacje na temat konfiguracji, instalacji, zarządzania i optymalizacji systemu. Instrukcja obsługi Dell Powerstore 500t zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak używać systemu, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji i opcji w systemie. Instrukcja zawiera także szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, jak również wskazówki dotyczące wykorzystania technologii RAID do tworzenia kopii zapasowych danych. Możesz również skorzystać z pomocy technicznej dostępnej na stronie internetowej firmy Dell, aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania dotyczące konfiguracji, obsługi i zarządzania Dell Powerstore 500t.

Ostatnia aktualizacja: Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Dell Powerstore 500t

Najczęściej zadawane pytania

Opcje wyszukiwania:

  Jeżeli to możliwe, należy oddzielić produkt i akumulator od odpadów w celu recyklingu, postępując zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, w którym zakupiono produkt. Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić pojemnik na zużyte baterie, a następnie przekazać je do odpowiednich punktów zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów. W przypadku dostawy kurierem prosimy o wcześniejsze poinformowanie sprzedawcy o potrzebie zwrotu zużytych baterii, wówczas sprzedawca zorganizuje odpowiednio transport od klienta.

  W związku z obowiązywaniem Ustawy Spółka Netland podjęła szereg działań zapewniających funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia.

  Zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

  Art. 35.
  1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
  1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm. 9)), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw do- mowych;
  2) prowadzącym zakład przetwarzania;
  3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania od- padów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2013 r. 1399, z późn. 10)).
  2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

  Art. 37. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieod- płatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

  Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.

  W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  Ponadto listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć na poniższej stronie: http://elektrosmieciwsieci. pl/mapa

  Przedstawiamy zbiór najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami w sprawie stanowiska pedagoga specjalnego.

  Poniżej znajdują się informacje, które mają wskazać, jakiego rodzaju wykształcenie powinna posiadać osoba, która będzie zajmować stanowisko pedagoga specjalnego. Jednocześnie podkreślamy, że MEiN nie jest właściwe do rozstrzygania czy w danym przypadku zostały one spełnione (prosimy nie wysyłać swoich CV do resortu w celu weryfikacji). Kompetencja ta leży w gestii pracodawcy, a więc dyrektora szkoły, którego zadaniem jest określenie czy osoba, którą zatrudnia posiada kwalifikacje do zatrudnienia na danym stanowisku. W związku z powyższym podkreślamy, że ostateczna decyzja powinna zostać podjęta przez dyrektora po analizie dokumentów (przede wszystkim dyplomów ukończenia studiów) osób zatrudnianych w przedszkolach/szkołach pod kątem spełniania kryteriów opisanych w rozporządzeniu.

  Dodatkowo informujemy, że MEiN nie jest uprawione do rekomendowania lub nie jakiejkolwiek oferty szkoleniowej. Podjęcie przez daną osobę kursu w tym czy innym podmiocie jest wyborem osobistym. To, co warto zweryfikować przed podjęciem danego kursu czy studiów podyplomowych to przede wszystkim jakość i zakres kształcenia oraz rodzaj dokumentu, które otrzymuje osoba kończąca zajęcia (tj. jakie łączą się z nim uprawnienia).

  Jakie kwalifikacje wymagane są z do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach bezterminowo?

  Kwalifikacje pedagoga specjalnego

  Jakie kwalifikacje wymagane są do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach do dnia 31 sierpnia 2026 r.?

  Kwalifikacje pedagoga specjalnego

  Jak rozumiane jest pojęcie „pedagogiki specjalnej”?

  Pojęcie pedagogiki specjalnej jest pojęciem pojemnym, jednak należy łączyć je z następującymi kierunkami studiów/ specjalizacjami:

  1. Rewalidacja (niegdysiejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”);
  2. Resocjalizacja;
  3. Surdopedagogika;
  4. Tyflopedagogika;
  5. Oligofrenopedagogika;
  6. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  8. Pedagogika resocjalizacyjna;
  9. Pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
  10. Logopedia tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia;
  11. Pedagogika korekcyjna.
  Co będzie musiał zrobić nauczyciel pedagog specjalny, który nie posiada pełnego wymaganego wykształcenia, aby po 31 sierpnia 2026 r. móc dalej pełnić tę funkcję?

  Nauczyciel po 31 sierpnia 2026 r., który nie będzie posiadał kwalifikacji nie będzie mógł dalej pracować na tym stanowisku. Warunkiem pozostania na stanowisku jest uzupełnienie do tego czasu wykształcenia do poziomu wymaganego przepisami. Temu właśnie służy okres przejściowy.

  Czy osoba, która ukończyła studia z zakresu edukacji integracyjnej spełnia warunek ukończenia studiów z edukacji włączającej?

  Tak, osoba, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji integracyjnej będzie spełniała przedmiotowy warunek.

  Czy zatrudnianie pedagogów specjalnych dotyczy wyłącznie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych?

  Tak i w związku z tym przepisy nie dotyczą szkół specjalnych, a więc również nie dotyczą szkół w podmiotach leczniczych.

  Czy jeśli w szkole w tej chwili nie ma uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, to i tak zatrudnienie pedagoga specjalnego jest konieczne?

  Tak, jest konieczne.

  Czy utworzenie stanowiska pedagoga specjalnego jest wstępem do likwidacji stanowiska pedagoga szkolnego?

  Nie jest. Utworzenie stanowiska pedagoga specjalnego ma celu poszerzenie obecnie istniejącego katalogu stanowisk. Pedagodzy specjalni będą pracować w szkołach we współpracy z innymi specjalistami, w tym z pedagogami szkolnymi.

  Czy studia z terapii pedagogicznej wpisują się w wymagania kwalifikacyjne?

  Tak, jeśli studia z terapii pedagogicznej były realizowane w ramach studiów z pedagogiki specjalnej, np. pedagogika specjalna – terapia i diagnoza pedagogiczna albo w trakcie studiów prowadzone były zajęcia z pedagogiki specjalnej. Jeśli w ramach studiów z terapii pedagogicznej nie było zajęć z pedagogiki specjalnej, to takie studia nie mieszczą się w katalogu, a osoba posiadająca takie wykształcenie może zostać zatrudniona w przedszkolu/ szkole na stanowisku specjalisty terapeuty pedagogicznego.

  Czy studia socjoterapii wpisują się w wymagania?

  Tak, jeśli studia z socjoterapii były realizowane w ramach studiów z pedagogiki specjalnej.

  Wymiary zatrudnienia specjalistów – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  Czy standardy zatrudnienia dotyczą również przedszkoli i szkół niepublicznych?

  Tak, specjalistów zatrudnia się w publicznych i niepublicznych:

  • przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi, 
  • szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, które nie są szkołami specjalnymi,
  • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  • zespołach, w skład których wchodzą wymienione wyżej przedszkola lub szkoły.
  Jak określić wymiar zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu/ szkole niepublicznej?

  Etat specjalisty w przedszkolu lub szkole niepublicznej należy wyliczyć w taki sam sposób, jak oblicza się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz na potrzeby Systemu Informacji Oświatowej (szczegółowy opis - punkt 1. 2. Tygodniowy wymiar zajęć, akapit 5, zaczynający się od słów „W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę…”).

  Czy do wymiaru zatrudnienia specjalistów wlicza się zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez pedagoga specjalnego?

  Tak, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych jest jednym z zadań pedagoga specjalnego, realizowanych w ramach jego pensum, więc te godziny wlicza się do wymiaru zatrudnienia specjalistów. Należy jednak zwrócić uwagę, że poza prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych pedagog specjalny posiada jeszcze szereg innych zadań (określonych w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1610).

  Jak dokonać rozdziału godzin pracy specjalistów w ramach zespołu?

  Jeśli spełnione są limity określone w przepisach, to podział etatów specjalistów pomiędzy poszczególne jednostki wchodzące w skład zespołu zależy od Państwa i powinien wynikać z potrzeb poszczególnych jednostek.

  Czy można zatrudniać specjalistów w wymiarze wyższym niż określony w przepisach?

  Tak, przepisy określają jedynie minimalną liczbę etatów specjalistów i nie wskazują maksimum, co oznacza, że można zatrudniać specjalistów w liczbie etatów wyższej niż określona w przepisach. Decydujące są tutaj potrzeby dzieci/ uczniów w przedszkolu/ szkole.

  Czy zajęcia rewalidacyjne realizowane w przedszkolu/ szkole wliczają się do limitu zatrudnienia specjalistów?

  Kalkulując łączną liczbę etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole należy uwzględniać łączną liczbę etatów ww. zatrudnionych specjalistów, a nie rodzaj zajęć i czynności przez nich realizowanych. Specjaliści powinni być zatrudniani zgodnie z potrzebami przedszkola lub szkoły z uwzględnieniem art. 42 d oraz art. 42 ust. 1-2 i 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. z 2021 r. 1762, z późn. zm. ). 

  Czy w przypadku przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, nauczyciele specjaliści będą mogli w ramach swoich obowiązków prowadzić zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z oddziałów specjalnych?

  Tak, będą mogli.

  Czy dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego), jeśli te formy są zorganizowane przy szkołach, wliczają się do liczby dzieci/ uczniów, na podstawie której określa się minimalny wymiar zatrudnienia etatów nauczycieli specjalistów?

  Zgodnie z przepisami art. 42d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nauczycieli specjalistów zatrudnia się w przedszkolach, a nie innych formach wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego, nie wlicza się do liczby dzieci/uczniów, na podstawie której określa się minimalną liczbę etatów nauczycieli specjalistów.

  Czy w przypadku jeśli w przedszkolu/ szkole wymiar zatrudnienia nauczycieli specjalistów był wyższy niż minimum określone w przepisach i w przedszkolu/ szkole było więcej niż 50 dzieci/ uczniów, to 25% wymiaru zatrudnienia specjalistów (na potrzeby zatrudnienia pedagoga specjalnego i psychologa) wylicza się od minimum określonego w przepisach czy od faktycznego wymiaru zatrudnienia specjalistów?

  W takim przypadku 25% wymiaru zatrudnienia specjalistów oblicza się od minimum określonego w przepisach, a nie od faktycznego wymiaru zatrudnienia specjalistów.

  Czy godziny zajęć logopedycznych wynikające m. in. z zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zatwierdzone w maju w organizacji szkoły na rok szkolny 2022/2023 wlicza się do liczby etatów specjalistów?

  Kalkulując łączną liczbę etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole należy uwzględniać łączną liczbę etatów ww. zatrudnionych specjalistów, a nie rodzaj zajęć i czynności przez nich realizowanych. Specjaliści powinni być zatrudniani zgodnie z potrzebami przedszkola lub szkoły z uwzględnieniem art. b ustawy – Karta Nauczyciela, a przydział zajęć i czynności w ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć musi być zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. z 2020 r. 1280) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ().

  W § 6. ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wymieniony jest katalog zajęć specjalistycznych. Czy zajęcia logopedyczne w ramach tych zajęć powinny być liczone w ramach pensum 18 godzin, czy zgodnie z przyjętą uchwałą rady gminy (w przypadku Gminy Drobin - 22 godziny)?

  Zajęcia logopedyczne przydzielane są nauczycielom-logopedom, których obowiązkowy wymiar zajęć określony jest przez organ prowadzący (na podstawie art. 7 pkt 3 lit. b ustawy – Karta Nauczyciela), w wymiarze tygodniowym, który nie może przekroczyć 22 godzin.

  Nauczyciel języka polskiego ma przydzielone 15 godzin z tego przedmiotu. Dodatkowo w przydziale ma zajęcia logopedyczne w wymiarze 4 godzin. Czy w tym przypadku zajęcia logopedyczne liczyć z pensum 18 godzin, czy nauczycielowi wyliczyć pensum etatu łączonego: 15/18 + 4/22?

  Nie, zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez wszystkich nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. Przydzielanie wszystkich zajęć rewalidacyjnych pedagogowi specjalnemu nie jest właściwą praktyką, gdyż znacząco utrudnia bądź uniemożliwia realizację pozostałych zadań przypisanych do tego stanowiska.

  Czy pedagog specjalny jest jedynym stanowiskiem, które prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?

  Nie, zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. 1635), zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje zespół, w skład którego wchodzą pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb.

  Czy w przedszkolach oprócz pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego musi być zatrudniony nauczyciel pedagog?

  Nie, przedszkole lub szkoła zatrudnia specjalistów zgodnie z potrzebami dzieci lub uczniów, co oznacza, że nie jest konieczne zatrudnianie wszystkich wymienionych 
  w przepisach nauczycieli specjalistów. Wyjątek od powyższej zasady stanowią przedszkola 
  i szkoły oraz zespoły przedszkoli i szkół, w których jest powyżej 50 odpowiednio dzieci/uczniów. W takich jednostkach konieczne jest zatrudnienie pedagogów specjalnych 
  i psychologów w wymiarze 25% minimalnego limitu zatrudnienia specjalistów dla jednostki 
  o danej liczebności dzieci/ uczniów. O przydziale pozostałych etatów pomiędzy poszczególnych nauczycieli specjalistów decyduje dyrektor danego przedszkola, szkoły lub zespołu zgodnie z potrzebami dzieci/ uczniów.

  Czy przy minimalnym wymiarze zatrudnienia psychologa bądź pedagoga specjalnego można stosować zaokrąglenia godzin wykorzystując regułę matematyczną? (np. 25% z 33 godzin to 8, 25 godziny - w zaokrągleniu 8? )

  Nie. Można zaokrąglać jedynie w górę. W omawianym przypadku zaokrąglenie regułą matematyczną spowoduje, że wymiar etatu psychologa lub pedagoga specjalnego wyniesie ok. 24, 24%, a więc mniej niż 25%.

  Czy w przypadku zespołów szkół należy ustalać liczbę godzin pracy dla pedagoga specjalnego i psychologa proporcjonalnie do liczby uczniów w każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu? 

  W przypadku zespołu szkół wymiar zatrudnienia liczy się w stosunku do łącznej liczby uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład zespołu. O podziale liczby godzin realizowanych przez nauczyciela pedagoga i nauczyciela psychologa w poszczególnych szkołach decyduje dyrektor zespołu.

  Czy zadania pedagoga specjalnego można powierzyć kilku nauczycielom? (Zdarzają się przypadki, że przy minimalnej liczbie godzin przeznaczonych na zatrudnienie pedagoga specjalnego w danej szkole, godziny te rozdziela się między trzech nauczycieli pedagogów specjalnych).

  Tak, zadania pedagoga specjalnego można powierzyć kilku nauczycielom pedagogom specjalnym.

  W związku z dużymi trudnościami z pozyskaniem psychologów (dotyczy szczególnie małych szkół) czy dyrektorzy mogą przeznaczyć godziny psychologa na zatrudnienie pedagoga specjalnego, logopedy lub innego specjalisty, który jest potrzebny w szkole? Co w przypadku, gdy dyrektorowi do końca roku szkolnego nie uda się pozyskać psychologa?

  Zapewnienie wymiaru etatu nauczyciela psychologa oraz nauczyciela psychologa w ramach łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów wynika z przepisów, które wchodzą w życie 1 września 2022 r. Dyrektor przedszkola, szkoły lub zespołu może zatrudnić innych nauczycieli specjalistów, zgodnie z potrzebami dzieci/uczniów, także w wymiarze przekraczającym minimalną liczbę etatów określoną w przepisach. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku zatrudnienia nauczyciela psychologa i nauczyciela pedagoga specjalnego w odpowiednim wymiarze godzin. Należy wskazać, że w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły możliwe jest zatrudnienie osób, które nie posiadają wymaganych prawem kwalifikacji:

 • osoby legitymującej się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającej przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy - art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 1762, z późn. ), 
 • nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji, za zgodą kuratora oświaty – art. 9 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, za zgodą kuratora oświaty - art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 1082, z późn. ).
 • Stanowisko MEiN w odniesieniu do sytuacji zmniejszania wymiaru etatów nauczycieli specjalistów

  W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących:

 • utworzenia nowego stanowiska – pedagoga specjalnego,
 • wprowadzenia obowiązku zapewnienia minimalnej łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – art. ),
 • mogą zdarzyć się sytuacje, w których aktualna łączna liczba etatów zatrudnionych nauczycieli specjalistów jest wyższa niż minimalna łączna liczba tych etatów określona w art. 42d ww. ustawy. 

  Sytuacje, które mogą wyniknąć w związku ze zmianą wskazaną w pkt 1, polegają na zmianie wymiaru zatrudnienia osoby zatrudnionej w przedszkolu/szkole wpisanej do arkusza organizacyjnego. 

  Przykład: dana osoba była zatrudniona na stanowisku nauczyciela pedagoga w wymiarze 
  1 etatu i taki wymiar został wpisany do arkusza organizacyjnego w maju br. Natomiast w sierpniu wymiar ten został zmieniony na np. 0, 5 etatu nauczyciela pedagoga i 0, 5 etatu nauczyciela pedagoga specjalnego. Łączny wymiar etatu się nie zmienił, ale został on podzielony inaczej niż miało to miejsce w sierpniu br. Podane wymiary etatów są przykładowe. Istotą omawianej kwestii jest zmiana podziału etatu (bez zmniejszania jego łącznej wysokości) po terminie przygotowania arkusza organizacyjnego w celu zapewnienia w przedszkolu/szkole wymaganego przepisami wymiaru zatrudnienia nauczyciela pedagoga specjalnego.

  W opinii MEiN nie powinno dochodzić do takich praktyk, które należy uznać za próbę szukania oszczędności kosztem realizacji potrzeb dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach. Intencją wprowadzanych przepisów jest, aby zwiększyć dostęp do wsparcia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Wyżej opisana praktyka nie realizuje tego celu, gdyż łączny wymiar zatrudnienia nauczycieli specjalistów się nie zwiększa, a wręcz zmniejsza się wymiar zatrudnienia nauczyciela pedagoga (pomimo zwiększenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela pedagoga specjalnego). Należy przypomnieć, że na zwiększenie wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach zostały zapewnione dodatkowe środki finansowe w części oświatowej subwencji ogólnej. W 2022 roku na ten cel przeznaczono 520 ml zł. W roku 2023 będzie to ponad 1, 5 mld zł. W roku 2024 będzie to niemal 2, 7 mld zł.

  Tzw. „ruch kadrowy” dokonuje się w maju (terminie złożenia arkusza organizacyjnego), natomiast ewentualne zmiany zadań wykonywanych w ramach stosunku pracy powinny odbywać się za porozumieniem stron, w którym obie strony składają oświadczenie woli zmieniające zakres wykonywanych obowiązków. Nie jest możliwe wprowadzenie takich zmian jednostronną decyzją pracodawcy – dyrektora przedszkola/szkoły.

  Sytuacje, które mogą wyniknąć w związku ze zmianą wskazaną w pkt 2, polegają na zmianie wymiaru zatrudnienia poszczególnych nauczycieli specjalistów zatrudnionych w przedszkolu lub szkole by spełnić wymogi określone w zmienionych przepisach art. 42d ust. 3 oraz art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w których określono minimalny wymiar zatrudnienia nauczycieli psychologów oraz nauczycieli pedagogów specjalnych w wysokości 25% minimalnego wymiaru zatrudnienia dla przedszkola/szkoły o danej liczebności dla każdego z tych stanowisk.

  Przykład: szkoła liczy 74 uczniów. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 1116) w takiej szkole w okresie do 31 sierpnia 2024 roku należy zatrudnić specjalistów w wymiarze 1 etatu. 

  Jednocześnie, zgodnie z treścią art. – Karta Nauczyciela, 25% ww. łącznej liczby etatów specjalistów musi stanowić liczba etatów nauczycieli pedagogów specjalnych i kolejne 25% musi stanowić liczba etatów nauczycieli psychologów. Przyjmijmy w tym przykładzie, że szkoła zatrudniała dotychczas nauczyciela pedagoga w wymiarze 0, 5 etatu oraz nauczyciela logopedę w wymiarze 0, 5 etatu, co łącznie dawało 1 etat zatrudnienia nauczycieli specjalistów. Na potrzeby przykładu przyjmijmy również, że liczba uczniów w szkole się nie zmieniła.

  Zgodnie ze zmienionymi przepisami szkoła jest zobowiązana do zatrudnienia nauczyciela pedagoga specjalnego w wymiarze 0, 25 etatu (25% z minimum, jakim jest 1 etat) oraz nauczyciela psychologa w wymiarze 0, 25 (25% z minimum, jakim jest 1 etat).

  Opisywana tutaj sytuacja polega na zmianie wymiaru zatrudnienia specjalistów w taki sposób, by zapewnić wymagane minimum (1 etat), ale poprzez zmniejszenie wymiaru zatrudnienia dotychczasowych nauczycieli specjalistów (pedagog i logopeda) w taki sposób, by „zrobić miejsce” na etaty nauczyciela psychologa i nauczyciela pedagoga specjalnego. Po zmianach, w opisywanym tutaj przykładzie, zatrudnienie w szkole wyglądałoby następująco:

 • 0, 25 etatu nauczyciela pedagoga specjalnego,
 • 0, 25 etatu nauczyciela psychologa,
 • 0, 25 etatu nauczyciela pedagoga (zmniejszenie z 0, 5 etatu),
 • 0, 25 etatu nauczyciela logopedy (zmniejszenie z 0, 5 etatu).
 • Jak widać, doszło do zmniejszenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli pedagoga i logopedy. Poza sytuacjami opisanymi w pkt 1, oznacza to zmniejszenie dostępu do nauczycieli specjalistów w tej szkole, co w konsekwencji nie jest zgodne z intencją wprowadzanych przepisów, jaką jest zwiększenie dostępności wsparcia specjalistycznego w przedszkolach i szkołach. W związku z powyższym podkreślamy, że takie praktyki nie powinny mieć miejsca, w szczególności, gdy weźmie się pod uwagę zapewnienie dodatkowych środków na zatrudnienie nauczycieli specjalistów w części oświatowej subwencji ogólnej. 

  Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jeśli nie doszło do zmniejszenia liczby dzieci w przedszkolu/szkoły, to nie jest możliwe zmniejszenie wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów w stosunku do tego, który miał miejsce przed wprowadzeniem znowelizowanych przepisów ww. ustawy.

  Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Dell Powerstore 500t

  Bezpośredni link do pobrania Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Dell Powerstore 500t

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Najczęściej zadawane pytania Podręcznik Dell Powerstore 500t